11 Tcu 9/2010
Datum rozhodnutí: 27.01.2010
Dotčené předpisy:
11 Tcu 9/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Bulharské republiky o povolení průvozu předávaného T. K. Ch., a rozhodl v neveřejném zasedání dne 27. ledna 2010 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se průvoz předávaného T. K. C h., územím České republiky ze Slovinska do Bulharska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání tří let a šesti měsíců, resp. jeho zbytku v trvání tří let, jednoho měsíce a dvaceti šesti dnů, uloženého mu rozsudkem Krajského soudu v Blagoevgradu č. 88, sp. zn. 161/1997, který nabyl právní moci dne 2. 10. 1998, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Krajskou prokuraturou v Blagoevgradu, Bulharsko, dne 14. 6. 2007 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Bulharska ze dne 25. 1. 2010.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Bulharska požádalo dne 25. 1. 2010 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu T. K. Ch., územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Krajskou prokuraturou v Blagoevgradu, Bulharsko, dne 14. 6. 2007 ze Slovinska k výkonu trestu v trvání tří let a šesti měsíců, resp. jeho zbytku v trvání tří let, jednoho měsíce a dvaceti šesti dnů v Bulharsku, a to leteckou cestou s mezipřistáním v P.

Trestné činnosti se předávaný T. K. Ch. dopustil tím, že dne 13. 11. 1995 na hraničním přechodu S. L. se pokusil dostat přes hranici z Makedonské republiky do Bulharska bez příslušného povolení, přičemž použil padělaný cestovní pas, vystavený na jméno Y. G., a současně se pokusil provézt přes státní hranici bez povolení osobní automobil v hodnotě 1 864 110 leva, přičemž použil padělaných úředních listin (registrační talon, zelená pojišťovací karta, mezinárodní řidičský průkaz na jméno Y. G.).

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Slovinska do Bulharska za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného T. K. Ch. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. ledna 2010

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch