11 Tcu 9/2007
Datum rozhodnutí: 19.02.2007
Dotčené předpisy:
11 Tcu 9/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 19. února 2007 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. s e do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občanky České republiky R. O., rozsudkem Soudu velké instance v Paříži, Francouzská republika, ze dne 22. 6. 2005, ve spojení s rozhodnutím Odvolacího soudu v Paříži, Francouzská republika, ze dne 21. 10. 2005, a to pro napomáhání k trestnému činu neoprávněného dovozu omamných látek, napomáhání k trestnému činu neoprávněného držení omamných látek, napomáhání k trestnému činu neoprávněné přepravy omamných látek a napomáhání k trestnému činu nedeklarovaného dovozu zakázaného zboží podle čl. 222 36 odst. 1, čl. 222 37 odst. 1, čl. 222 41, čl. 222 44, čl. 222 45, čl. 222 47, čl. 222 48, čl. 222 49 odst. 1, čl. 222 50, čl. 222 51, čl. 121 6, čl. 121 7 trestního zákoníku Francouzské republiky, ustanovení L.5132 7, L.5132 8 odst. 1, R.5132 74, R.5132 77, R.5132 78 zákona o veřejném zdraví Francouzské republiky, čl. 1 nařízení ministerstva ze dne 22. 2. 1990, čl. 414, čl. 423, čl. 424, čl. 425, čl. 426, čl. 427, čl. 38, čl. 437 odst. 1, čl. 438, čl. 432 bis 1º a čl. 369 celního zákona Francouzské republiky, k trestu odnětí svobody v délce trvání dvou let a k trestu vyhoštění z území Francouzské republiky na dobu neurčitou.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Soudu velké instance v Paříži, Francouzská republika, ve spojení s citovaným rozhodnutím Odvolacího soudu v Paříži, Francouzská republika, byla R. O. uznána vinnou napomáháním k trestnému činu neoprávněného dovozu omamných látek, napomáháním k trestnému činu neoprávněného držení omamných látek, napomáháním k trestnému činu neoprávněné přepravy omamných látek a napomáháním k trestnému činu nedeklarovaného dovozu zakázaného zboží podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Francouzské republiky a odsouzena k trestu odnětí svobody v délce trvání dvou let a k trestu vyhoštění z území Francouzské republiky na dobu neurčitou.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzená dopustila podle zjištění soudu tím, že ve dnech 19., 20. a 21. 5. 2003, v P. a v T. provázela E. V. M., jenž držel určité množství kokainu, z T. do P. a dále do místa určení omamné látky v R., přičemž mu uhradila jízdenky na vlak umožňující tuto cestu.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 29. 1. 2007, pod sp. zn. 710/2005 MO M/19, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení francouzským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu České republiky dne 1. 2. 2007.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud České republiky rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzená R. O. je občankou České republiky, která byla odsouzena cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (účastenství na trestném činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 10 odst. 1 a § 187 tr. zák.) Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzená R. O. se podílela na úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu státu na ochraně společnosti před hrozbami vyplývajícími z nekontrolovaného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy tím, že se podílela na jejich přechovávání a vývozu. Lze proto tuto její trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona.

Pokud jde o druh trestu, byl jí uložen již poměrně citelný nepodmíněný trest odnětí svobody spojený navíc s trestem vyhoštění. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. února 2007Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch