11 Tcu 89/2010
Datum rozhodnutí: 10.11.2010
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 89/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky o povolení průvozu předávaného D. H., a rozhodl v neveřejném zasedání dne 10. listopadu 2010 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného D. H., územím České republiky z Belgie do Slovenské republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců uloženého mu trestním rozkazem Okresního soudu Košice okolí ze dne 7. 3. 2007, sp. zn. 5 T 9/2007, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem Košice okolí dne 14. 1. 2010 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky ze dne 5. 11. 2010.
II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.


O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo dne 5. 11. 2010 (žádostí datovanou dnem 27. 10. 2010) na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu D. H., územím České republiky.
Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem Košice okolí dne 14. 1. 2010 z Belgie k výkonu trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců ve Slovenské republice, a to leteckou cestou s mezipřistáním v P.
Trestné činnosti se předávaný D. H. dopustil tím, že
1. dne 26. 5. 2006 na traťovém kilometru 70,1 železniční stanice S. pomocí sekery odsekal od koleje dva kusy dvojramenných měděných napájecích lan o délce 2,5 m a 1,8 m, které byly propojeny s transformátorem V1R1, a následně je odcizil, čímž způsobil Železnicím Slovenské republiky, Oblastnímu ředitelství Košice, Atrakčnímu obvodu Trebišov škodu ve výši 10 221,96 Sk.
2. dne 13. 10. 2006 v železniční stanici R. pomocí sekery odsekal a následně odcizil dva kusy měděných propojovacích lan, čímž způsobil Železnicím Slovenské republiky, Oblastnímu ředitelství Košice, Atrakčnímu obvodu Trebišov škodu ve výši 899,- Sk.
3. dne 24. 8. 2006 na traťovém kilometru 70,3 až 70,4 železniční stanice S. pomocí sekery odsekal dva kusy měděných přívodních lan, jeden kus měděného propojovacího lana a poškodil jeden kus přívodního měděného lana a následně je odcizil, čímž způsobil Železnicím Slovenské republiky, Oblastnímu ředitelství Košice, Atrakčnímu obvodu Trebišov škodu ve výši 27 915,- Sk.
Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Belgie na Slovensko za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.
Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného D. H. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 10. listopadu 2010


Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch