11 Tcu 89/2007
Datum rozhodnutí: 09.08.2007
Dotčené předpisy:
11 Tcu 89/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 9. srpna 2007 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky P. K. rozsudkem Soudu velké instance Nice, Francouzská republika, ze dne 24. 6. 2005, č. 1932/5, ve spojení s rozsudkem Odvolacího soudu Aix en Provence, Francouzská republika, ze dne 10. 10. 2005, č. 1281/D/2005, a to pro trestný čin kuplířství podle čl. 225 7 odst. 1 3°, čl. 225 5, čl. 225 7 odst. 1, čl. 225 20, čl. 225 21, čl. 225 24, čl. 225 25 trestního zákoníku Francouzské republiky, k trestu odnětí svobody v délce trvání čtyř let a k trestu vyhoštění z území Francouzské republiky na dobu neurčitou.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Soudu velké instance Nice, Francouzská republika, byl P. K. uznán vinným trestným činem kuplířství podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Francouzské republiky a odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání tří let a k trestu vyhoštění z území Francouzské republiky na dobu tří let.

Proti citovanému rozsudku podal odvolání mimo jiné P. K. a prokurátor republiky, na jejíchž podkladě rozhodl Odvolacího soudu Aix en Provence, Francouzská republika, shora uvedeným rozsudkem tak, že při potvrzení vinny odsouzeného mu uložil trest odnětí svobody v délce trvání čtyř let a trest vyhoštění z území Francouzské republiky na dobu neurčitou.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění soudů tím, že v N., department A. M., dne 17. 5. 2005 a rovněž během roku 2005 měl zisk z prostituce P. F., T. K., P. S., které byly předtím přivezeny do Francie z České republiky.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 1. 8. 2007, pod sp. zn. 207/2006 MO M/9, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení francouzským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu České republiky dne 3. 8. 2007.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud České republiky rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený P. K. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin kuplířství podle § 204 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený P. K. se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu státu na ochraně občanského soužití a svobodného rozhodování jedince. Jednal přitom v takovém rozsahu (kořistil z prostituce celkem tří osob), že lze jeho činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody, navíc spojený s trestem vyhoštění z francouzského území na dobu neurčitou. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. srpna 2007

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch