11 Tcu 88/2013
Datum rozhodnutí: 27.08.2013
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 88/2013-18

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky o povolení průvozu předávaného jménem I. B. , a rozhodl v neveřejném zasedání dne 27. srpna 2013 podle § 422 tr. ř. takto:

I. Povoluje se průvoz předávaného I. B. , územím České republiky z Italské republiky do Slovenské republiky pro účely trestního stíhání pro přečiny maření konkurzního nebo vyrovnacího řízení a podvodu a zločiny zpronevěry a podvodu podle trestního zákona Slovenské republiky, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem Liptovský Mikuláš dne 22. 4. 2010 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky ze dne 16. 8. 2013.
II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :
Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo dne 16. 8. 2013 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu I. B., územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci vydání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem Liptovský Mikuláš dne 22. 4. 2010 z Italské republiky k trestnímu stíhání pro přečiny maření konkurzního nebo vyrovnacího řízení podle § 242 odst. 1 písm. a) a podvodu podle § 221 odst. l, odst. 2 a zločiny zpronevěry podle § 213 odst. 1, odst. 3 a podvodu podle § 221 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákona č. 300/2005 Sb. zák. Slovenské republiky, účinného od 1. 1. 2006, za které předávanému hrozí trest odnětí svobody v trvání až deseti let, a to leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Trestné činnosti se předávaný I. B. dopustil tím, že
1/
že jako dlužník od advokáta JUDr. Luboše Racka, Náměstí Osvoboditelů 35, Liptovský Mikuláš, který byl usnesením Okresního soudu Žilina, č. j. 3K 2/2007-77, ze dne 30. 4. 2007, ustanoven za předběžného správce konkurzní podstaty na majetek dlužníka, převzal opakovaně a zprostředkovaně přes svoji manželku dne 15. 5. 2007 a dne 22. 5. 2007 výzvu na sestavení a odevzdání seznamu svých závazků a majetku, výpisů z účtů v peněžních ústavech a všechny další potřebné doklady související s majetkem a podnikatelskou činností ve smyslu § 21 odst. 1 zák. č. 7/2005 Sb. zák. o konkurzu a restrukturalizaci, přičemž se s předběžným správcem konkurzní podstaty dne 16. 5. 2007 sice telefonicky zkontaktoval, ovšem na dohodnutou schůzku dne 18. 5. 2007 se nedostavil, následně se telefonicky zkontaktoval s předběžným správcem konkurzní podstaty dne 29. 5. 2007 a uvedl, že se nachází mimo město L. M. a nemá čas se k němu dostavit a požadované písemnosti ve stanovené lhůtě nepředložil a více se se správcem konkurzní podstaty nezkontaktoval,
2 /
jako jednatel společnosti Tlačár, s. r. o., se sídlem v Liptovském Mikuláši, Okoličanská 63/471, dne 21. 02. 2007 uzavřel leasingovou smlouvu č. ........... s leasingovou společností ČSOB Leasing, a. s., se sídlem v Bratislavě, Panenská cesta 11, na základe které převzal vysekávací automat ML 720 v. č. ....., rok výroby 2005 v hodnotě 404.600,- Sk (13.430,26 Euro), přičemž se smluvně zavázal vyplatit akontaci 121.380,- Sk (4.029,08 Euro) a jednu měsíční splátku 7.877,- Sk (261,47 Euro) a z uvedeného důvodu mu byla společností ČSOB Leasing, a. s., dne 16. 7. 2007 vypovězena uvedená leasingová smlouva, od jejího vypovězení rovněž nevyplatil žádnou splátku ani předmět leasingu společností nevrátil a tím jí způsobil škodu ve výši 253.952,30 Sk (8.429,67 Euro),
3/
jako jednatel společnosti Tlačár, s. r. o., se sídlem v Liptovském Mikuláši, Okoličanská 63/471, IČO: 36432431, uzavřel dne 24. 3. 2006 v H. smlouvu o zhotovení zboží, na základě které se jako zhotovitel zavázal vyrobit pro odběratele Sebastyen, s. r. o., se sídlem v Holiči, Staniční 20, IČO: 36275441, zboží v celkové hodnotě asi 3.830.000,- Sk (127.132,70 Euro), které měla firma Sebastyen, s. r. o., Holič, podle objednávky ze dne 23. 3. 2006 následně dodat firmě MFP PAPER, s. r. o., se sídlem v Přerově, Hraniční 157, Česká republika, přičemž na základě této smlouvy, zhotovitel firma Tlačár, s. r. o., Liptovský Mikuláš na náklady objednavatele firmy Sebastyen, s. r. o., Holič obstaral materiál a vyhotovil zboží podle předmětné smlouvy, ale následně dne 17. 5. 2006 v rozporu se smlouvou o výrobě vyrobené zboží bez vědomí a souhlasu objednávatele firmy Sebastyen, s. r. o., Holič samostatně předal firmě MFP PAPER, s. r. o., Přerov za cenu 2.730.059,- Sk (90.621,36 Euro) a takto získané finanční prostředky použil pro vlastní potřebu, čímž poškozené společnosti Sebastyen, s. r. o., Holič, vznikla škoda v celkové výši 3.647.359,- Sk (121070,13 Euro),
4/
v období od měsíce července 2005 do 26. 7. 2006 si od P. C., půjčil finanční hotovost ve výši přibližně 300.000,- Sk (9.958,18 Euro) za účelem vyplacení materiálu potřebného pro jeho firmu Tlačár, s. r. o., Liptovský Mikuláš, kterou v dohodnuté době nezaplatil, ale opakovaně si půjčoval od P. C. další finanční prostředky za účelem chodu firmy, až se celkem půjčená částka navýšila v tomto období na částku 842.000,- Sk (27.949,28 Euro), kterou se ve smyslu Smlouvy o půjčce ze dne 26. 6. 2006 zavázal zaplatit do 7. 8. 2006, což taktéž nesplnil a dalšími pěti půjčkami do 7. 3. 2007 navýšil celkovou půjčku na 1.072.000,- Sk (35.583,88 Euro), kterou se ústně zavázal vrátit po obchodním jednání v měsíci březnu 2007, ovšem doposud nevrátil poškozenému P. C. ani část půjčené částky a celkově mu způsobil škodu ve výši 35.583,88 Euro.

Nejvyšší soud projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Italské republiky do Slovenské republiky za účelem trestního stíhání. Jak je zřejmé z výpisu údajů z registru obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného I. B. územím České republiky pro účely shora uvedeného trestního stíhání, vyhověl Nejvyšší soud citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. srpna 2013


Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík