11 Tcu 88/2010
Datum rozhodnutí: 10.11.2010
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 88/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Francouzské republiky o povolení průvozu E. S. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 10. listopadu 2010 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby E. S. územím České republiky z Litevské republiky do Francouzské republiky pro účely výkonu trestu, který mu byl uložen rozsudkem Odvolacího soudu v Paříži, Francouzská republika, ze dne 17. prosince 2008, sp. zn. 0735530202.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :
Francouzská republika požádala dne 4. listopadu 2010 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu litevského státního občana E. S. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného z Litevské republiky do Francouzské republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 13. ledna 2009 Odvolacím soudem v Paříži, k výkonu trestu odnětí svobody v trvání čtyř let, uloženého mu rozsudkem Odvolacího soudu v Paříži, Francouzská republika, ze dne 17. prosince 2008, sp. zn. 0735530202, a to pro trestný čin krádeže podle čl. 311-1, 311-3, 311-4, 311-13, 311-14, 224-1 a 224-9 trestního zákoníku Francouzské republiky, a pro trestný čin neoprávněného zbavení osobní svobody nebo svévolného zadržování podle čl. 224-1, 224-9 trestního zákoníku Francouzské republiky. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v Praze dne 16. listopadu 2010.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný dopustit v podstatě tím, že:

- dne 28. září 2007 v Paříži, Francouzská republika, společně s V. K.,, v hotelovém pokoji, kde měl domluvenou schůzku s prostitutkou, na tuto vytáhl nůž, svázal jí ruce a nohy a následně z pokoje odcizil počítač, dva mobilní telefony a finanční hotovost ve výši 250,- EUR,
- se v období od 10. do 16. prosince 2007 v Paříži, Francouzská republika, dopustil celkem tří napadení různých blíže nezjištěných osob, kterým odcizil finanční hotovost ve výši 200-300 EUR,

- se dne 17. prosince 2007, v Lyonu, Francouzská republika, v doprovodu V. K., pokusil násilím a zastrašováním vniknout do hotelového pokoje dvou ruských prostitutek.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Litevské republiky do Francouzské republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody ve Francouzské republice. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státním občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného E. S. územím České republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody ve Francouzské republice, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Francouzské republiky vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. listopadu 2010

Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík