11 Tcu 88/2009
Datum rozhodnutí: 06.10.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 88/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Rumunska o povolení průvozu C. P. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 6. října 2009 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby C. P. územím České republiky do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a šesti měsíců, který mu byl uložen rozsudkem Soudu prvního stupně v Târgu-Mureş, Rumunsko, ze dne 21. dubna 2006, č. 744, ve spojení s rozsudkem Soudního dvora v Mureş, Rumunsko, ze dne 18. ledna 2007, č. 16, a rozsudkem Odvolacího soudu v Târgu-Mureş, Rumunsko, ze dne 2. května 2007, č. 190/R.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 1. října 2009 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu rumunského státního občana C. P. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného ze Slovenské republiky do Rumunska na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 17. 7. 2009 Soudem první instance v Târgu Mureş, Rumunsko, k výkonu trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a šesti měsíců, a to pro trestný čin krádeže podle čl. 37 písm. b), čl. 74 písm. c), čl. 76 písm. c), čl. 208 odst. 1, čl. 209 odst. 1 písm. e) a i) trestního zákona Rumunska. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v Praze dne 7. října 2009.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný dopustit v podstatě tím, že se dne 28. února 2004 zmocnil blíže neurčených věcí ve vlastnictví Základní školy T. v T., Rumunsko, a jejích tří žáků, které byly uloženy v minibuse značky Peugeot, zaparkovaném na ulici G. D., T.-M., Rumunsko.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Slovenské republiky do Rumunska za účelem výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státním občanem České republiky a na jejím území nemá hlášen ani trvalý pobyt.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného C. P. územím České republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Rumunska vyhověl.Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. října 2009

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík