11 Tcu 88/2003
Datum rozhodnutí: 25.08.2003
Dotčené předpisy:
11 Tcu 88/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 25. srpna 2003 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Zamítá se návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zaznamenání údajů do evidence Rejstříku trestů o jiném odsouzení občana České republiky M. Č. rozsudkem Zemského soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, ze dne 12. 3. 1998, sp. zn. 4 KLs 142 Js 11420/98.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 17. 4. 2003 pod sp. zn. 2988/2001-MO-M/9 podalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání odsouzení občana České republiky M. Č. rozsudkem Zemského soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, ze dne 12. 3. 1998, sp. zn. 4 KLs 142 Js 11420/98, do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a dospěl k těmto závěrům:

Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud ČR. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud ČR na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud zjistil, že o zaznamenání údajů o odsouzení rozsudkem Zemského soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, ze dne 12. 3. 1998, sp. zn. 4 KLs 142 Js 11420/98, do evidence Rejstříku trestů ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. ve vztahu ke shora jmenovanému již dříve pravomocně rozhodl, a to usnesením ze dne 26. 6. 2002, sp. zn. 11 Tcu 78/2002, k návrhu Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 15. 4. 2002, sp. zn. 3621/2000-MO-M. Konstatovaným usnesením bylo návrhu vyhověno, tj. bylo rozhodnuto, že údaje o odsouzení M. Č. výše citovaným rozhodnutím Zemského soudu v Drážďanech se zaznamenají do evidence Rejstříku trestů.

Nyní byl Nejvyššímu soudu předložen návrh na zaznamenání odsouzení téže osoby shodným rozhodnutím, tedy s nezměněným stavem skutečností rozhodných pro postup podle posledně citovaného zákonného ustanovení.

Za této situace pak Nejvyšší soud musel konstatovat, že bylo-li o zaznamenání odsouzení jmenovaného v dané věci již v plném rozsahu pozitivně rozhodnuto, přezkum naplnění podmínek shora citovaného zákonného ustanovení zde již nepřipadal v úvahu. Návrh proto zamítl.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky nevyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. srpna 2003

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch