11 Tcu 87/2015
Datum rozhodnutí: 20.01.2016
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 87/2015 -22

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 20. ledna 2016 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky L. D. , rozsudkem Zemského soudu Mönchengladbach, Spolková republika Německo, ze dne 13. 5. 2014, sp. zn. 700 Js 1205/13 21 Kls 2/14, hledí jako na odsouzení soudem České republiky .

Odůvodnění:
Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Mönchengladbach byl L. D. uznán vinným trestnými činy ozbrojeného obchodu s omamnými a psychotropními látkami, nedovoleného pěstování omamných a psychotropních látek v souběhu s nedovoleným obchodováním s omamnými a psychotropními látkami, porušení zákona o zbraních ve dvou případech a nedovolené výroby omamných a psychotropních látek a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří let a devíti měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Zemského soudu Mönchengladbach tím, že: 1. Dne 11. června 2013 byla v jeho bytě zajištěna umělohmotná skříň, v níž bylo pěstováno 8 téměř vzrostlých rostlin marihuany, dílčí množství 149,5 g marihuany, zabalené do sáčku, jakož i skříňový trezor s 5 samouzavíracími plastovými sáčky s celkem 6,93 g marihuany a dva stejné sáčky s celkem 5,24 g hašiše. Po sklizni dosud nedorostlých rostlin byl získán usušený rostlinný materiál o celkové hmotnosti 259,94 g s obsahem účinné látky 12,5 % tetrahydrocannabinolu (THC). Ostatní omamné látky vykazovaly obsah účinné látky 10,5 % THC. Nejméně 150 g těchto omamných látek držel odsouzený pro další prodej se ziskem. K obraně svých zásob drog měl ve svém bytě na dosah dva boxery a jednu nabitou pistoli na CO2.
2. Po zajištění ze dne 11. června 2013 vytvořil ve svém bytě indoorovou pěstírnu, sestávající z 8 rostlin marihuany, jejíž výtěžek byl určen částečně pro vlastní spotřebu, částečně pro prodej se ziskem. Dne 8. července byly tyto rostliny a částečně sklizené listy zajištěny. Celková hmotnost rostlinného materiálu činila 314,43 g. Obsah účinné látky činil cca 1,2 % THC. K obraně svých zásob drog měl znovu připraven jeden boxer a 3 kusy pepřového spreje.
3. Po vystěhování z bytu v B. se nastěhoval v říjnu 2013 do bytu ve W. S. v M., který mu přenechal známý a který měl tento ještě do konce listopadu 2013 ve svém nájmu. Také zde okamžitě zřídil malou indoorovou pěstírnu s několika rostlinami marihuany. Několik dní před koncem roku 2013 sklidil z této pěstírny 120 g marihuany, která byla opět určena částečně pro vlastní spotřebu, částečně pro prodej se ziskem. Dne 20. ledna 2014 bylo z této sklizně zajištěno ještě zbytkové množství 48,56 g marihuany v jeho držení. Tento usušený rostlinný materiál měl obsah účinné látky 6,23 % THC.
4. Dne 20. ledna 2014 měl ve výše zmíněném bytě další setbu 3 mateřských rostlin marihuany o výšce asi 80 cm, která obsahovala rostlinný materiál 66,7 g s obsahem účinné látky 1,93 % THC, dále pak 11 sazenic o výšce asi 8 cm, které obsahovaly rostlinný materiál o hmotnosti 5,47 g s obsahem účinné látky 1,59 % THC. Výtěžek této pěstby byl určen částečně pro vlastní spotřebu a částečně pak k prodeji se ziskem. Kromě toho měl v držení 31 tablet extáze, které chtěl částečně prodat se ziskem. K obraně svých drogových zásob měl ve svém bytě na dosah teleskopický obušek. Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283
tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně před možným nebezpečím vyplývajícím z nekontrolovaného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil trestné činnosti opakovaně), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. ledna 2016

JUDr. Karel Hasch
předseda senátu