11 Tcu 87/2010
Datum rozhodnutí: 26.10.2010
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 87/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Francouzské republiky o povolení průvozu předávaného R. K., neznámé státní příslušnosti, a rozhodl v neveřejném zasedání dne 26. října 2010 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného R. K., neznámé státní příslušnosti, územím České republiky z Estonska do Francie pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání dvanácti let uloženého mu rozsudkem Cour d assises de Seine Saint Denis v Bobigny ze dne 7. 11. 2005, sp. zn. 74/2005, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Tribunal de grande instance v Bobigny dne 29. 11. 2005 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Francouzské republiky ze dne 22. 10. 2010.
II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.


O d ů v o d n ě n í :


Ministerstvo spravedlnosti Francouzské republiky požádalo dne 22. 10. 2010 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu R. K., neznámé státní příslušnosti, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Tribunal de grande instance v Bobigny dne 29. 11. 2005 z Estonska k výkonu trestu v trvání dvanácti let ve Francii, a to leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Trestné činnosti se předávaný R. K. dopustil tím, že v noci ze dne 12. na 13. 11. 2001 v obci E. spolu s dalšími dvěma spolupachateli v autě znásilnili opakovaně poškozenou J. P., kterou následně zanechali samotnou na veřejné komunikaci.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Estonska do Francie za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného R. K. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 26. října 2010


Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch