11 Tcu 87/2007
Datum rozhodnutí: 09.08.2007
Dotčené předpisy:
11 Tcu 87/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 9. srpna 2007 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občanky České republiky L. B., roz. M., rozsudkem Soudu v Modeně ze dne 21. 1. 2003, Italská republika, ve spojení s rozsudkem Odvolacího soudu v Boloni, Italská republika, ze dne 5. 12. 2003, č. 3433, a to pro spolupachatelství trestného činu nedovoleného obchodu s omamnými látkami podle čl. 73 odst. 6 výnosu prezidenta republiky ze dne 9. 10. 1990, č. 309, čl. 62bis, čl. 69 odst. 2 trestního zákoníku Italské republiky, k trestu odnětí svobody v délce trvání šesti let, k peněžitému trestu ve výměře 20 000 EUR a k trestu doživotního zákazu výkonu veřejných funkcí.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Soudu v Modeně, Italská republika, ve spojení s citovaným rozsudkem Odvolacího soudu v Boloni, Italská republika, který nabyl právní moci dne 14. 5. 2004, byla L. B., roz. M., uznána vinnou spolupachatelstvím trestného činu nedovoleného obchodu s omamnými látkami podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Italské republiky a odsouzena k trestu odnětí svobody v délce trvání šesti let, k peněžitému trestu ve výměře 20 000 EUR a k trestu doživotního zákazu výkonu veřejných funkcí.

Uvedené trestné činnosti se odsouzená dopustila podle zjištění soudů tím, že:

1. dne 17. 9. 2000 společně s E. K. S. M. nezákonně držela a prodala 0,5 kg kokainu kupujícím E. O. A. a E. O. A., přičemž uvedená droga byla předtím nezákonně dovezena na území I. r.,

2. v první polovině října 2000 společně s E. K. S. M. nezákonně držela a prodala kokain v hodnotě 75 000 000 ITL kupujícím E. O. A. a E. O. A.,

3. dne 9. 10. 2000 společně s E. K. S. M. nezákonně držela a prodala 1 kg kokainu kupujícím O. A., E. O. A. a E. M. N.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 18. 7. 2007, pod sp. zn. 753/2006 MO M/7, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení italským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu České republiky dne 23. 7. 2007.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud České republiky rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzená L. B., roz. M., je občankou České republiky, která byla odsouzena cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzená L. B., roz. M., se dopustila úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu státu na ochraně společnosti před riziky vyplývajícími z nekontrolovaného či nelegálního nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, popř. s tím souvisejícími riziky vyplývajícími z mezinárodního organizovaného zločinu. Jednala v takovém rozsahu (ve třech případech se podílela na obstarání a prodeji velkého množství omamné látky), že již lze tuto její činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl jí uložen citelný trest odnětí svobody, navíc spojený s peněžitým trestem a trestem zákazu činnosti. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. srpna 2007

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch