11 Tcu 86/2007
Datum rozhodnutí: 09.08.2007
Dotčené předpisy:
11 Tcu 86/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 9. srpna 2007 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Zamítá se návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zaznamenání údajů do evidence Rejstříku trestů o odsouzení občana České republiky O. J., rozsudkem Obvodového soudu Landsberg am Lech, Spolková republika Německo, ze dne 12. 10. 2005, sp. zn. 2 Ls 304 Js 147826/04.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 17. července 2007 pod sp. zn. 233/2007-MO-T/6 podalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání odsouzení občana České republiky O. J., rozsudkem Obvodového soudu Landsberg am Lech, Spolková republika Německo, ze dne 12. 10. 2005, sp. zn. 2 Ls 304 Js 147826/04.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a dospěl k těmto závěrům:

Podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud zjistil, že o zaznamenání údajů o odsouzení O. J. rozsudkem Obvodového soudu Landsberg am Lech, Spolková republika Německo, ze dne 12. 10. 2005, sp. zn. 2 Ls 304 Js 147826/04, do evidence Rejstříku trestů ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. již dříve pravomocně rozhodl, a to usnesením ze dne 17. srpna 2006, sp. zn. 11 Tcu 98/2006, když rozhodl o zaznamenání údajů o odsouzení O. J. rozsudkem Zemského soudu München II., Spolková republika Německo, ze dne 10. března 2006, sp. zn. 5 KLs 36 Js 37811/04, a to pro trestný čin těžké krádeže spáchaný ve skupině, k trestu odnětí svobody v trvání tří roků a šesti měsíců, při současném zahrnutí trestu uloženého mu rozsudkem Obvodového soudu Ingolstadt, Spolková republika Německo, ze dne 19. září 2005, sp. zn. 8 Ls 23 Js 22207/04, Obvodového soudu Öhringen, Spolková republika Německo, ze dne 14. července 2005, sp. zn. 3 Ls 14 Js 2321/05, a Obvodového soudu Landsberg/Lech, Spolková republika Německo, ze dne 12. října 2005, sp. zn. 2 Ls 304 Js 147826/04. Citovaným usnesením bylo návrhu zcela vyhověno, tj. bylo rozhodnuto, že se údaje o odsouzení O. J. rozhodnutím Zemského soudu Mnichov II., se zahrnutím trestů z rozsudků Obvodového soudu Ingolstadt, Obvodového soudu Öhringen a výše uvedeného rozsudku Obvodového soudu Landsberg/Lech zaznamenají do evidence Rejstříku trestů.

Nyní byl Nejvyššímu soudu předložen návrh na zaznamenání odsouzení téže osoby shodným rozhodnutím, tedy s nezměněným stavem skutečností rozhodných pro postup podle posledně citovaného zákonného ustanovení.

Za této situace pak Nejvyšší soud musel konstatovat, že bylo-li o zaznamenání odsouzení jmenovaného v dané věci již v plném rozsahu pozitivně rozhodnuto, přezkum naplnění podmínek shora citovaného zákonného ustanovení zde již nepřipadal v úvahu. Opětovné zapsání téhož odsouzení do evidence Rejstříku trestů je za těchto okolností vyloučeno.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky nevyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. srpna 2007

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík