11 Tcu 85/2015
Datum rozhodnutí: 27.10.2015
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 85/2015-29

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 27. října 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky R. N. podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení R. N. rozsudkem Zemského soudu pro trestní věci Vídeň ze dne 4. 9. 2014, sp. zn. 65 Hv 92/14w, kterým byl uznán vinným ze spáchání:

. trestného činu obchodování s omamnými a psychotropními látkami podle § 28a odst. 1, druhý a třetí případ, odst. 2 č. 3 rakouského zákona o omamných a psychotropních látkách (bod I. 1, 2), . trestného činu obchodování s omamnými a psychotropními látkami podle § 28a odst. 1, pátý případ, odst. 2 č. 3 rakouského zákona o omamných a psychotropních látkách (bod I. 3), . trestného činu přípravy obchodu s omamnými a psychotropními látkami podle § 28 odst. 1 rakouského tr. zákoníku (bod II.) za který mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 5 (pěti) let, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:


Rozsudkem Zemského soudu pro trestní věci Vídeň ze dne 4. 9. 2014, sp. zn. 65 Hv 92/14w, který nabyl právní moci téhož dne, byl uznán R. N. vinným ze spáchání níže uvedených skutků a následně odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 5 (pěti) let.

Podle skutkových zjištění bylo zjištěno, že R. N.:
I.) v blíže nezjištěné okamžiky v období srpna 2012 do začátku února 2014 v rozporu s právními předpisy v množství 15krát převyšujícím množství větší než malé, 1.) vyvezl z Nizozemí a dovezl do Rakouska 200 gr kokainu s obsahem nejméně 20% čisté účinné látky kokainu,
2.) vyvezl z České republiky a dovezl do Rakouska blíže nezjištěné množství pervitinu s účinnou látkou metamfetamin, která odpovídá 300 gr s podílem čisté účinné látky 48,74%,
3.) přenechal 200 gr kokainu s obsahem účinné látky nejméně 20% kokainu a 360 gr pervitinu s účinnou látkou metamfetamin, jejíž podíl činí 48,74% M. R. k dalšímu prodeji za účelem dosažení zisku. II.) Od blíže nezjištěného okamžiku na začátku února 2014 do 19. 2. 2014 napomáhal v distribuci omamných a psychotropních látek v rozporu s právními předpisy v množství větším než malém, a to s úmyslem uvést je do oběhu jmenovitě 34,4 gr pervitinu s účinnou látkou metamfetamin s obsahem účinné látky 63,4%.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. MSP-193/2015-MOT-T/8 ze dne 21. 9. 2015 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 24. 9. 2015. Podle § 4a odst. 3 tohoto zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený R. N. je občan České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu EU a odsouzení se týká skutků, vykazujícího znaky trestného činu i podle právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Závažnost předmětné trestné činnosti spočívá v tom, že odsouzený v průběhu cca devatenácti měsíců průběžně vyvážel z různých evropských zemí do Rakouska výše uvedená množství omamných a psychotropních látek, zejména metamfetaminu a kokainu. S touto trestnou činností koresponduje druh i výměra uloženého trestu odnětí svobody, který je zcela ve shodě s českou právní úpravou. Protože jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení R. N. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. října 2015
JUDr. Stanislav Rizman JUDr. Stanislav Rizman
předseda senátu