11 Tcu 85/2011
Datum rozhodnutí: 03.05.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 85/2011-8

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 3. května 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Zamítá se návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zaznamenání údajů do evidence Rejstříku trestů o odsouzení občana České republiky L. Ch. , rozsudkem Obvodového soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, ze dne 17. října 2005, sp. zn. 202 Ls 421 Js 026466/05, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, ze dne 20. června 2006, sp. zn. 9 Ns 421 Js 26466/05.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 6. dubna 2011 pod sp. zn. 1098/2010-MOT-T/6 podalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání odsouzení občana České republiky L. Ch. , rozsudkem Obvodového soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, ze dne 17. října 2005, sp. zn. 202 Ls 421 Js 026466/05, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, ze dne 20. června 2006, sp. zn. 9 Ns 421 Js 26466/05.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a dospěl k těmto závěrům:

Podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud zjistil, že o zaznamenání údajů o odsouzení L. Ch. rozsudkem Obvodového soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, ze dne 17. října 2005, sp. zn. 202 Ls 421 Js 026466/05, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, ze dne 20. června 2006, sp. zn. 9 Ns 421 Js 26466/05, do evidence Rejstříku trestů ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. již dříve pravomocně rozhodl, a to usnesením ze dne 12. října 2007, sp. zn. 11 Tcu 109/2007. Citovaným usnesením bylo návrhu zcela vyhověno, tj. bylo rozhodnuto, že se údaje o odsouzení L. Ch. výše uvedeným rozhodnutím Obvodového soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, zaznamenají do evidence Rejstříku trestů.

Nyní byl Nejvyššímu soudu předložen návrh na zaznamenání odsouzení téže osoby shodným rozhodnutím, tedy s nezměněným stavem skutečností rozhodných pro postup podle posledně citovaného zákonného ustanovení.

Za této situace pak Nejvyšší soud musel konstatovat, že bylo-li o zaznamenání odsouzení jmenovaného v dané věci již v plném rozsahu pozitivně rozhodnuto, přezkum naplnění podmínek shora citovaného zákonného ustanovení zde již nepřipadal v úvahu. Opětovné zapsání téhož odsouzení do evidence Rejstříku trestů je za těchto okolností vyloučeno.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky nevyhověl.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 3. května 2011
Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík