11 Tcu 85/2010
Datum rozhodnutí: 13.10.2010
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 85/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Belgického království o povolení průvozu předávaného S. M. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 13. října 2010 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného S. M. územím České republiky ze Slovinska do Belgie pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání dvou let uloženého mu rozsudkem č. 218 vydaným Tribunal Correctionnel v Dendermonde dne 17. 1. 2006, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 17.L4.14780/04/8 vydaného Státním zastupitelstvím Soudu první instance v Dendermonde dne 2. 8. 2006 a žádosti Belgického království ze dne 13. 10. 2010.
II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.


O d ů v o d n ě n í :

Belgické království požádalo dne 13. 10. 2010 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu S. M. územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 17.L4.14780/04/8 vydaného Státním zastupitelstvím Soudu první instance v Dendermonde dne 2. 8. 2006 ze Slovinska k výkonu trestu v trvání dvou let v Belgii, a to leteckou cestou s mezipřistáním v P.

Trestné činnosti se předávaný S. M. dopustil dne 7. 11. 2004 v S.-N. tím, že spáchal několik krádeží vloupáním do bytů, přičemž odcizil šest náhrdelníků, dvoje sportovní hodinky, zlatou brož s motivem brouka, 50 , pár stříbrných náušnic vykládaných kameny, zlatý náramek, prsten z bílého zlata, pečetní prsten, fotoaparát Fujifilm Finepix 2600, chromovou a zelenou propisku Parker a další.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Slovinska do Belgie za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného S. M. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. října 2010


Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch