11 Tcu 85/2009
Datum rozhodnutí: 23.09.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 85/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Italské republiky o povolení průvozu předávaného A. R. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 23. září 2009 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného A. R. územím České republiky ze Slovenska do Itálie pro účely trestního stíhání pro trestný čin krádeže za přitěžujících okolností podle §§ 110, 624 a 625 č. 4 a 5 italského trestního zákoníku, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Úřadem soudce pro předběžné vyšetřování Soudu v Benátkách, Itálie, dne 4. 8. 2009, a žádosti Ministerstva spravedlnosti Italské republiky ze dne 21. 9. 2009.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Italská republika podala dne 22. 9. 2009 u Nejvyššího soudu České republiky žádost datovanou dnem 21. 9. 2009 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu A. R. územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Úřadem soudce pro předběžné vyšetřování Soudu v Benátkách, Itálie, dne 4. 8. 2009, ze Slovenska do Itálie pro účely trestního stíhání pro trestný čin krádeže za přitěžujících okolností podle §§ 110, 624 a 625 č. 4 a 5 italského trestního zákoníku, za který předávanému hrozí maximální trest odnětí svobody v trvání deseti let. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v P.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný A. R. dopustit podle dosud zjištěných skutkových okolností tím, že dne 9. 9. 2008 v A. V. společně s dalšími dvěma komplici nelegálně vnikl v hotelu C. do pokoje poškozeného M. A., zástupce zlatnické firmy, odkud odcizil peněženku poškozeného, podnikovou kreditní kartu, klíče od osobního automobilu a klíče od sejfu expozice na vzorkovém veletrhu ve V.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Slovenska do Itálie za účelem trestního stíhání. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného A. R. územím České republiky pro účely shora uvedeného trestního stíhání, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. září 2009

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch