11 Tcu 84/2012
Datum rozhodnutí: 09.05.2012
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 84/2012-34

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Rumunska o povolení průvozu D. Ch. , státního občana Rumunska, a rozhodl v neveřejném zasedání dne 9. května 2012 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby D. Ch. , státního občana Rumunska, územím České republiky ze Spolkové republiky Německo do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání dvou let, uloženého mu rozsudkem Okresního soudu v Braila č. 1294 ze dne 16. 6. 2011 vydaného ve věci sp. zn. 17911/196/2010, ve spojení s rozhodnutím Odvolacího soudu v Galati č. 1484/28.09.2011.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.


O d ů v o d n ě n í :
Rumunsko požádalo dne 7. května 2012 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu rumunského státního občana D. Ch. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného ze Spolkové republiky Německo do Rumunska na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 48 vydaného dne 16. 11. 2011 Okresním soudem v Braila k výkonu trestu odnětí svobody v trvání dvou let uloženého mu výše označeným rozhodnutím rumunského soudu, a to pro kvalifikovaný trestný čin krádeže podle čl. 20 rumunského trestního zákona za použití čl. 208 odst. 1 a čl. 209 odst. 1 písm. g) a i) rumunského trestního zákona za současného použití čl. 99 odst. 3 rumunského trestního zákona a dále trestného činu pokračování v kvalifikovaném trestném činu krádeže podle čl. 208 odst. 1 a čl. 209 odst. 1 písm. a), g) a i) rumunského trestního zákona a za současného použití čl. 41 odst. 2 rumunského trestního zákona. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v Praze dne 10. května 2012.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný dopustit v podstatě tím, že v noci ze dne 28. na 29. 6. 2008 vyšplhal a vniknul na dvůr poškozeného Barbu M. s cílem ukrást zboží, a dále tím, že v noci ze dne 24. na 25. 7. 2010 společně s obviněným Ch. D. S. , vyšplhal a vniknul na dvůr poškozeného Barbu M. , kde ukradl zboží za RON 520.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Spolkové republiky Německo do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaný není státním občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného D. Ch. územím České republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Rumunska vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.
Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. května 2012

Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík