11 Tcu 84/2009
Datum rozhodnutí: 18.09.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 84/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Francouzské republiky o povolení průvozu Z. L., státního občana Litevské republiky, a rozhodl v neveřejném zasedání dne 18. září 2009 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby Z. L., státního občana Litevské republiky, územím České republiky do Francouzské republiky pro účely trestního stíhání pro trestný čin krádeže spáchaný v organizované skupině podle čl. 311-1, 311-9, 311-13, 311-14 a 311-5 trestního zákona Francouzské republiky.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Francouzská republika požádala dne 16. září 2009 prostřednictvím Francouzského velvyslanectví v České republice na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu litevského státního občana Z. L. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného z Litevské republiky do Francouzské republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 25. 5. 2009 prokuraturou při Soudu vyšší instance v Limoge k trestnímu stíhání pro trestný čin krádeže spáchaný v organizované skupině podle čl. 311-1, 311-9, 311-13, 311-14 a 311-5 trestního zákona Francouzské republiky, za který předávanému hrozí maximální trest odnětí svobody v trvání patnáct let, a to leteckou cestou s mezipřistáním v Praze dne 25. září 2009.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný dopustit v podstatě tím, že v období od srpna roku 2007 do února roku 2008 odcizil v oblasti M. a L., Francouzská republika, čtyři osobní motorová vozidla (z toho přinejmenším v jednom případě tak, že se do vozidla vloupal) a dále pak tak, že dne 24. září 2007 v B., Francouzská republika, a dne 26. září 2007 v L. S., Francouzská republika, odcizil blíže nezjištěné předměty, když s blíže neidentifikovaným vozidlem najel do supermarketu.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Litevské republiky do Francouzské republiky za účelem trestního stíhání ve Francouzské republice. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státním občanem České republiky a na jejím území nemá hlášen ani trvalý pobyt.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného Z. L. územím České republiky pro účely jeho trestního stíhání ve Francouzské republice, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Francouzské republiky vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. září 2009

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík