11 Tcu 84/2000
Datum rozhodnutí: 08.12.2000
Dotčené předpisy:




11 Tcu 84/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky o povolení průvozu státního občana Portugalska M. F. J. P., který má být vydán Španělskem k trestnímu stíhání do Slovenské republiky na základě zatýkacího rozkazu Okresního soudu v Nitře ze dne 27. října 2000 sp. zn. 6 Tpr-92/00, a rozhodl v neveřejném zasedání podle § 383c tr. ř., čl. 30 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech (uveřejněna pod č. 209/1993 Sb.) a čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání (uveřejněna pod č. 549/1992 Sb.) t a k t o:

P r ů v o z vydávané osoby M. F. J. P. územím České republiky k trestnímu stíhání pro trestný čin vraždy podle § 219 odst. 1 trestního zákona Slovenské republiky, jehož se měl dopustit tím, že v době od 18. října 2000 20.30 hod. do 19. října 2000 do 11.00 hod. v K., v hotelu P., po předcházejícím nedorozumění fyzicky napadl E. B., kterou opakovaně uhodil pěstí do tváře a potom nezjištěným tupým předmětem do zátylku, čímž jí způsobil podlitiny na tváři a zlomeninu spodiny lebeční s krvácením do mozku, v důsledku čehož poškozená na místě činu zemřela; potom tělo poškozené E. B. ukryl pod postel, tvář jí zakryl oblečením a 19. října 2000 asi v 11.00 hod. z hotelu P. v K. utekl, s e p o v o l u j e.

Po dobu průvozu bude vydávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo dne 12. září 2000 na základě čl. 30 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech a čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání o povolení průvozu státního občana Portugalska M. F. J. P. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci vydání obviněného ze Španělska do Slovenské republiky k trestnímu stíhání pro trestní čin vraždy podle § 219 odst. 1 trestního zákona Slovenské republiky, jehož se měl dopustit jednáním popsaným ve výroku tohoto usnesení. Na obviněného byl vydán Okresním soudem v Nitře dne 27. října 2000 sp. zn. 6 Tpr-92/00 zatýkací rozkaz.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky z hlediska splnění právních podmínek citovaných mezinárodních smluv. Zjistil, že v posuzovaném případě jde o vydání k trestnímu stíhání pro trestný čin, který z hlediska právních řádů Slovenské republiky i České republiky splňuje podmínky pro povolení průvozu ve smyslu čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání, ve znění výhrady České republiky. Trestní stíhání pro skutek, jenž je trestný i podle právního řádu České republiky, není promlčeno ani podle právního řádu Slovenské republiky ani podle právního řádu České republiky. Osoba, o jejíž vydání jde, není občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu obviněného M. F. J. P. za účelem trestního stíhání ve Slovenské republice, Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky vyhověl. Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. prosince 2000



Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík