11 Tcu 83/2013
Datum rozhodnutí: 15.08.2013
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 83/2013-13

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky o povolení průvozu předávaného jménem P. O., a rozhodl v neveřejném zasedání dne 15. srpna 2013 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného P. O., územím České republiky ze Španělska do Slovenské republiky pro účely trestního stíhání pro trestné činy maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 348 odst. 1 písm. d) a ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 289 odst. 1 písm. b) slovenského trestního zákona, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem Levice dne 10. 5. 2012 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky ze dne 2. 8. 2013.
II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo dne 5. 8. 2013 žádostí datovanou dnem 2. 8. 2013 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu P. O., státního občana Slovenské republiky, územím České republiky.
Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem Levice dne 10. 5. 2012 ze Španělska k trestnímu stíhání pro trestné činy maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 348 odst. 1 písm. d) a ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 289 odst. 1 písm. b) slovenského trestního zákona, za které předávanému hrozí trest odnětí svobody v trvání až dvou let, a to leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.
Trestné činnosti se předávaný P. O. dopustil tím, že ačkoli mu byl trestním příkazem Okresního soudu Levice, sp. zn. 4 T 22/08, ze dne 27. 2. 2008, pravomocným od 28. 1. 2009, uložený mimo jiné trest zákazu činnosti řídit motorová vozidla jakéhokoli druhu v silničním provozu v trvání čtyř let, dne 10. 1. 2010 v 1.40 hodin řídil osobní motorové vozidlo zn. Škoda Favorit ........... ve městě Ž. po P. ulici, kde byl zastaven a kontrolován hlídkou OO PZ Želiezovce, kterou bylo zjištěno, že řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu s výsledkem dechové zkoušky 0,72 mg/l.
Nejvyšší soud projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Španělska do Slovenské republiky za účelem trestního stíhání. Jak je zřejmé z výpisu údajů z registru obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.
Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného P. O. územím České republiky pro účely shora uvedeného trestního stíhání, vyhověl Nejvyšší soud citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
Zároveň Nejvyšší soud rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. srpna 2013


Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch