11 Tcu 83/2010
Datum rozhodnutí: 18.10.2010
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 83/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky o povolení průvozu předávaného C. V. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 18. října 2010 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného C. V ., státního občana Rumunska, územím České republiky ze Slovinska do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání tří let uloženého mu trestním rozsudkem č. 142/22.03.2010 Místního soudu v Tecuci, sp. zn. 5286/324/2009, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 13 vydaného Trestní vykonávací kanceláří v Tecuci dne 9. 6. 2010 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska ze dne 13. 10 2010.
II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.


O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 13. 10. 2010 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu C. V., státního občana Rumunska, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 13 vydaného Trestní vykonávací kanceláří v Tecuci dne 9. 6. 2010 ze Slovinska k výkonu trestu v trvání tří let v Rumunsku, a to leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Trestné činnosti se předávaný C. V. dopustil tím, že se společně s D. M. v noci z 24. na 25. 8. 2009 vloupali do obchodu S. C. M. S. T. a ukradli jídlo a jiné produkty, které uskladnili v plastových taškách a následně ukryli na ulici St. C.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Slovinska do Rumunska za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného C. V. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. října 2010


Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch