11 Tcu 82/2015
Datum rozhodnutí: 27.10.2015
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 82/2015-21

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 27. října 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občanů České republiky R. K. , a O. K. , podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení R. K. a O. K. rozsudkem Zemského soudu pro trestní věci Vídeň ze dne 11. 10. 2013, sp. zn. 125 Hv 37/13x, kterým byli oba uznáni vinnými ze spáchání trestného činu krádeže za účelem obživy podle § 127, § 130 první případ rakouského tr. zákoníku a odsouzeni k trestu odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.
Odůvodnění:
Rozsudkem Zemského soudu pro trestní věci Vídeň 11. 10. 2013, sp. zn. 125 Hv 37/13x, který nabyl právní moci téhož dne, byli uznáni R. K. a O. K. vinnými ze spáchání níže uvedených skutků a následně byli odsouzeni k trestu odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku.

Podle skutkových zjištění bylo zjištěno, že oba odsouzení dne 18. 9. 2013 ve Vídni odcizili cizí movité věci za účelem obživy v úmyslu se jejich přivlastněním obohatit. Konkrétně: a) oprávněným podniku Tchibo odcizili tři páry ponožek v hodnotě 14,85 EUR a dva MP3 přehrávače v celkové hodnotě 15,- EUR,
b) oprávněným firmy BILLA odcizili potraviny a láhev whisky v blíže nezjištěné hodnotě,
c) oprávněným firmy Jack Wolfskin dvě bundy v celkové hodnotě 449,50 EUR a
d) oprávněným podniku King pivní džbán v hodnotě 139,- EUR.
Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. MSP-176/2015-MOT-T/9 ze dne 22. 9. 2015 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 24. 9. 2015. Podle § 4a odst. 3 tohoto zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzení R. K. i O. K. jsou občany České republiky, kteří byli odsouzeni soudem jiného členského státu EU a odsouzení se týká skutků, vykazujících znaky trestného činu i podle právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Závažnost předmětné trestné činnosti spočívá v tom, že odsouzení během jednoho dne odcizili ve Vídni cizí movité věci v přibližné hodnotě 800,- EUR. S touto trestnou činností koresponduje druh i výměra uloženého trestu odnětí svobody, který je zcela ve shodě s českou právní úpravou. Protože jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. října 2015
JUDr. Stanislav Rizman předseda senátu