11 Tcu 82/2011
Datum rozhodnutí: 24.08.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 82/2011-7

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 24. srpna 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky D.
M. rozsudkem Zemského soudu Passau, Spolková republika Německo, ze dne 8. 6. 2009, sp. zn. KLs 313 Js 1728/09, a to pro trestné činy nedovoleného dovozu omamných látek v množství větším než nepatrném a pomoci k nedovolenému obchodování s omamnými látkami v množství větším než nepatrném podle §§ 30 I č. 4 a 29a I č. 2 zákona o omamných látkách, §§ 27 a 52 německého trestního zákoníku, k trestu odnětí svobody v trvání čtyř let.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Passau ze dne 8. 6. 2009 byl D. M. uznán vinným trestnými činy nedovoleného dovozu omamných látek v množství větším než nepatrném a pomoci k nedovolenému obchodování s omamnými látkami v množství větším než nepatrném a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání čtyř let.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Zemského soudu Passau tím, že dne 13. 2. 2009 v R. v Nizozemí převzal od neznámého kosovského Albánce 983,6 g kokainu, který mu tento umístil do prostoru pro uschování autolékárničky a výstražného trojúhelníku osobního vozu Opel Astra, aby jej dopravil do V. za odměnu 1000 . Tímto vozem následně odsouzený převezl kokain do Rakouska, kde byl zadržen policejní hlídkou na spolkové dálnici A3. Zajištěný kokain vykázal účinný obsah 309,7 g.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 6. 4. 2011, pod č. j. 54/2011 MOT T/6, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený D. M. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu na ochraně společnosti a lidí před možným ohrožením, které vyplývá z nekontrolovaného nakládání s jedy, omamnými a psychotropními látkami, přípravky obsahujícími omamnou nebo psychotropní látku a prekursory. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména co se týká množství převážené omamné látky), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. srpna 2011
Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch