11 Tcu 81/2015
Datum rozhodnutí: 20.01.2016
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 81/2015 -21

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 20. ledna 2016 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občanů České republiky L. P. , a M. P., rozsudkem Zemského soudu Linz, Rakouská republika, ze dne 29. 7. 2014, sp. zn. 25 Hv 58/14p, hledí jako na odsouzení soudem České republiky .

Odůvodnění:
Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Linz byli L. P. a M. P. uznáni vinnými trestným činem částečně dokonané, částečně nedokonané výdělečné krádeže vloupáním. L. P. byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let a M. P. v trvání osmnácti měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzení dopustili podle zjištění Zemského soudu Linz tím, že odcizili nebo se pokusili odcizit hotovost zejména vylomením automatů na kávu, a to:
1. L. P. sám a. v období od 14. 2. 2009 do 16. 2. 2009 v L. poškozené Quick - Drink & Snack GmbH hotovost z automatu na kávu tím, že odštípl třmen uzávěru umístěného po straně automatu, přičemž zůstalo pouze u pokusu;
b. ve více útocích mezi 17. 5. 2009 a 18. 5. 2009 v L. poškozené Quick - Drink & Snack GmbH z celkem sedmi automatů na kávu hotovost v celkové výši 785 tím, že vnikl do výdajové části automatu a odcizil peníze z padací pokladny ;
c. dne 17. 5. 2009 v L. poškozené Vital Buffetbetriebs GmbH hotovost v nezjištěné výši násilným odstraněním stavěcí mříže automatu na kávu a odcizením peněz z padací pokladny ;
d. dne 10. 7. 2009 poškozené Vendare Automaten Catering hotovost ve výši 94,95 vylomením plechového krytu na zadní straně vnějších dveří;
e. dne 24. 9. 2010 ve V. z automatu na kávu poškozené CAFE+CO International Holding hotovost v neznámé výši;
f. ve více útocích mezi 9. 7. 2011 a 10. 7. 2011 v I. poškozené Holly GmbH, resp. Gnaiger hotovost vtlačením oblasti výdeje tří automatů na kávu a vytržením peněžní kazety ze zakotvení, přičemž zůstalo vždy u pokusu;
g. ve více útocích mezi 6. 12. 2011 a 9. 12. 2011 v G. s odděleně stíhaným spolupachatelem v pěti útocích poškozené Pendl Getränkeautomaten GmbH hotovost ve výši 307,70 a ve dvou útocích poškozené Delikomat Betriebs GmbH hotovost ve výši 274,39 tím, že vytrhl odkapávací kalíšek automatů na kávu, aby se dostal k nádobě na mince;
h. dne 8. 2. 2013 v L. poškozené Pöllabauer GmbH s odděleně stíhaným spolupachatelem hotovost ve výši 407,87 otevřením krytu automatu na kávu pomocí šroubováku; 2. zatímco M. P. hlídal, L. P. v blíže nezjištěných časech v roce 2012 nebo 2013 ve V. prostřednictvím více vloupání do automatů na kávu neznámým poškozeným odcizil hotovost ve výši nejméně 250 ;
3. zatímco M. P. a další spolupachatelka hlídali, L. P. vždy rozbil plastový kryt v oblasti šachty pro výdej zboží automatů na kávu rukou, aby se tak dostal paží do otevřené nádoby na mince, která se nacházela nahoře, a takto odcizili: a. dne 20. 5. 2014 ve V. poškozené CAFE+CO International Holding z automatu na kávu hotovost v neznámé výši;
b. ve více útocích dne 21. 5. 2014 v S. P. z celkem šesti automatů na kávu společnosti CAFE+CO International Holding a poškozené Heos hotovost v neznámé výši, přičemž u dvou útoků zůstalo u pokusu;
c. dne 21. 5. 2014 ve V. bez vloupání P. S. batoh včetně mobilního telefonu značky Samsung Galaxy Ace , klíčů, diktafonu značky Olympus a USB disku v celkové hodnotě cca 500 . Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona. Podle tohoto ustanovení Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzení jsou občany České republiky, kteří byli odsouzeni soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzení se dopustili úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně majetku. Jednali přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustili trestné činnosti opakovaně a ve spolupachatelství), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byly jim uloženy citelné tresty odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 20. ledna 2016
JUDr. Karel Hasch
předseda senátu