11 Tcu 81/2010
Datum rozhodnutí: 04.10.2010
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 81/2010
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Španělského království o povolení průvozu E. S. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 4. října 2010 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby E. S. územím České republiky z Litevské republiky do Španělského království pro účely trestního stíhání pro trestný čin vraždy podle čl. 138 trestního zákona Španělského království.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Španělského království požádalo dne 1. října 2010 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu litevského státního občana E. S. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného z Litevské republiky do Španělského království na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 8. února 2010 Soudem první instance v Carmoně, Sevilla, Španělské království, k trestnímu stíhání pro trestný čin vraždy podle čl. 138 trestního zákona Španělského království, jehož se měl dopustit tím, že v době od 8. do 10. října 2007 v S. za účasti dalších osob zabil jistého K., jehož tělo bylo poté nalezeno v řece Guadaira, zabalené v pokrývce a zatíženo závažím, a za který předávanému hrozí maximální trest odnětí svobody v trvání patnácti let, a to dne 7. října 2010 leteckou cestou s mezipřistáním v P.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Litevské republiky do Španělského království za účelem trestního stíhání ve Španělském království. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státním občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného E. S. územím České republiky pro účely jeho trestního stíhání ve Španělském království, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Španělského království vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. října 2010

Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík