11 Tcu 80/2004
Datum rozhodnutí: 24.06.2004
Dotčené předpisy:
11 Tcu 80/2004

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Antonína Draštíka a soudců JUDr. Karla Hasche a JUDr. Stanislava Rizmana ve veřejném zasedání konaném dne 24. června 2004 projednal návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na uznání rozhodnutí soudu Slovenské republiky a rozhodl t a k t o :

Podle § 384a odst. 1 tr. ř. v trestní věci odsouzeného M. R., státního občana České republiky, s e u z n á v á na území České republiky rozsudek Okresního soudu ve Spišské Nové Vsi, Slovenská republika, ze dne 19. 2. 2003, sp. zn. 2 T 15/03.O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu ve Spišské Nové Vsi, Slovenská republika, ze dne 19. 2. 2003, sp. zn. 2 T 15/03, jenž nabyl právní moci téhož dne, byl M. R. uznán vinným trestnými činy ublížení na zdraví a porušování domovní svobody podle § 222 odst. 1, 3 a § 238 odst. 1, 3 trestního zákona Slovenské republiky, za které byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání osmi let.

Uvedené trestné činnosti se podle zjištění soudu dopustil tím, že dne 29. března 2002 okolo 00:30 hod. v obci N., okr. G., po předcházející dohodě společně s dalšími spoluodsouzenými osobami vnikl do rodinného domu č. 153 majitele M. H. tak, že nejprve rukama vytlačili vchodové dveře do domu, kde odsouzený Š. R. vykopl dřevěné dveře do kuchyně zatarasené z vnitřní strany stolem obyvateli domu a po vniknutí do kuchyně odsouzení M. R. a Š. R. vylomili z dřevěného kuchyňského stolu dvě dřevěné nohy, následně společně s odsouzeným M. R. přistoupili k M. H. ležícímu na posteli a toho začali bít tak, že odsouzený M. R. a Š. R. jej udeřili dřevěnými nohami nejméně 3x do oblasti hlavy, nejméně jednou do levého ramene a nejméně 2x do článků prstů levé ruky a odsouzený M. R. jej udeřil dřevěnou latí nejméně jednou do levého kolena a jednou do levé holeně, čímž takto způsobili M. H. tržnězhmožděnou ránu v čelovětemenní oblasti hlavy se vznikem vtlačené zlomeniny čelní kosti, drobnoložiskové povrchové pohmoždění mozku, krvácení pod a nad tvrdou plenu mozku, kožní odřeniny v pravé temenní a záhlavové oblasti vpravo, odtrhnutí mezihrbolové vyvýšeniny levé píšťaly, krevní podlitiny na zadní ploše levého ramene uprostřed, na článcích prstů levé ruky a na přední ploše levé holeně, přičemž M. H. v důsledku zranění hlavy a mozku dne 29. 3. ve 20:30 hod. ve FNsP K. zemřel.Odsouzený M. R. v současné době vykonává trest odnětí svobody uložený mu výše uvedeným rozsudkem slovenského soudu v Ústavu pro výkon trestu odnětí svobody v D. n. V. s tím, že předpokládaný termín ukončení výkonu trestu je stanoven na 29. 3. 2010.

Podle protokolu sepsaného v Ústavu pro výkon trestu odnětí svobody v D. n. V. dne 12. 1. 2004 odsouzený po poučení podle Úmluvy o předávání odsouzených osob prohlásil, že je státním občanem České republiky, že byl poučen o právních důsledcích předání k výkonu trestu do České republiky a poté s tímto postupem vyslovil svůj souhlas.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky pak předložilo tuto věc Nejvyššímu soudu České republiky s návrhem, aby podle § 384a odst. 1 tr. ř. rozhodl o uznání výše uvedeného rozsudku slovenského soudu na území České republiky.

Nejvyšší soud České republiky přezkoumal předloženou trestní věc a shledal, že zákonné podmínky pro uznání předloženého pravomocného rozsudku slovenského soudu jsou v této věci splněny tak, jak jsou stanoveny ve Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech sjednané dne 29. 10. 1992 v Praze (uveřejněná pod č. 209/1993 Sb.) s odvoláním se na Úmluvu o předávání odsouzených osob sjednanou dne 21. 3. 1983 ve Štrasburku (uveřejněna pod č. 553/1992 Sb.).

M. R. je podle výpisu z ústřední evidence obyvatel Ministerstva vnitra i podle svého vlastního prohlášení státním občanem České republiky, který výslovně a po náležitém poučení vyjádřil souhlas s předáním výkonu trestu odnětí svobody, který mu byl uložen výše již citovaným rozsudkem soudu Slovenské republiky na území České republiky. Přitom jeho odsouzení se týká činu, který je trestným činem i podle právního řádu České republiky (trestný čin ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1, 3 tr. zák. a trestný čin porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 3 tr. zák.) a zbytek trestu odnětí svobody, který je třeba ještě vykonat, převyšuje dobu šesti měsíců.

Ze shora uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, že se návrhu na uznání cizozemského rozsudku vyhovuje.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku není žádný opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. června 2004

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík