11 Tcu 8/2010
Datum rozhodnutí: 27.01.2010
Dotčené předpisy:
11 Tcu 8/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Bulharské republiky o povolení průvozu předávaného S. I. G., státního občana Bulharska, a rozhodl v neveřejném zasedání dne 27. ledna 2010 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se průvoz předávaného S. I. G., státního občana Bulharska, územím České republiky z Litvy do Bulharska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání šesti let uloženého mu rozsudkem Obvodního soudu v Madan č. 119/09.09.2003, sp. zn. 151/2002, ve spojení s usnesením č. 258/15.01.2004 Oblastního soudu ve Smoljan, sp. zn. 280/2003, a usnesením č. 667/02.11.2004 Vrchního kasačního soudu v Sofii, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Obvodní prokuraturou v Madan, Bulharsko, dne 7. 4. 2009 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Bulharska ze dne 25. 1. 2010.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Bulharska požádalo dne 25. 1. 2010 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu S. I. G., státního občana Bulharska, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Obvodní prokuraturou v Madan, Bulharsko, dne 7. 4. 2009 z Litvy k výkonu trestu v trvání šesti let v Bulharsku, a to leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Uvedené trestné činnosti se předávaný S. I. G. dopustil tím, že dne 25. 7. 2002 kolem 15.30 hod. v pobočce B. p. b., a.s., v M. požádal pracovnici této pobočky, aby mu vyměnila bankovky v nominální hodnotě 5 leva za nové bankovky v nominální hodnotě 20 nebo 50 leva s odůvodněním, že jde na svatbu. Poté, co pracovnice souhlasila, jí předal svazek bankovek 100 bankovek v celkové hodnotě 500 leva. Pracovnice je přijala, přepočítala a z pokladny vyndala několik svazků bankovek v nominální hodnotě 20 leva a vybrala z nich 25 kusů novějších bankovek, které předala předávanému G. Následně se obrátila, aby zapsala operaci, přičemž předávaný využil její nepozornosti, aby schoval 11 bankovek do kapsy. Poté začal dávat hlasitě najevo nespokojenost, urážel pracovnici banky a stěžoval si, že mu dala staré bankovky a zbylých 14 bankovek hodil zpět za přepážku tak, že se smíchaly s ostatními bankovkami, které tam ležely. Přitom požadoval po pracovnici banky, aby mu vrátila jeho původní svazek bankovek v nominální hodnotě 5 leva každá, což tato učinila.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Litvy do Bulharska za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného S. I. G. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. ledna 2010

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch