11 Tcu 79/2013
Datum rozhodnutí: 09.07.2013
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 79/2013 - 16

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky o povolení průvozu předávaného P. M. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 9. července 2013 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného P. M. územím České republiky z Francie do Slovenské republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání šesti let a pěti měsíců uloženého mu rozsudkem Okresního soudu Martin ze dne 15. 11. 2005, sp. zn. 3T/45/2005, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem Martin dne 18. 6. 2013 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky ze dne 2. 7. 2013.
II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo dne 3. 7. 2013 žádostí datovanou dnem 2. 7. 2013 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu P. M., státního občana Slovenské republiky, územím České republiky.
Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem Martin dne 18. 6. 2013 z Francie k výkonu trestu odnětí svobody v trvání šesti let a pěti měsíců, respektive jeho zbytku v trvání dvaceti pěti měsíců a šestnácti dnů, na Slovensku, a to leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.
Trestné činnosti se předávaný P. M. dopustil tím, že
1. V přesně nezjištěný den začátkem července 2004 v B. na přesně nezjištěném místě se seznámil s B., od kterého žádal, aby mu sehnal drogu pervitin, přičemž B. mu prodal v injekční stříkačce nejméně 1g pervitinu ve formě bílého prášku.
2. Dne 21. 7. 2004 ve večerních hodinách telefonicky kontaktoval B. a žádal, aby mu prodal pervitin. Následně se s ním sešel v nočních hodinách dne 22. 7. 2004 na přesně nezjištěné čerpací stanici v blízkosti obce M. L., okres M., kam přijel s T. Š. osobním motorovým vozidlem zn. Škoda Fabia, které si odsouzený půjčil v autopůjčovně S. A. se sídlem v M. Zde B. odsouzenému prodal v injekční stříkačce nejméně 1g pervitinu ve formě bílého prášku.
3. Dne 22. 7. 2004 v rekreační oblasti R. v katastru obce M. L., okres M., odsouzený, B., Š. a L. O., přítelkyně odsouzeného, užívali drogu pervitin ve formě bílého prášku tak, že ji šňupali, přičemž odsouzený s O. užívali drogu, kterou odsouzený koupil od B. v nočních hodinách dne 22. 7. 2004.
4. Dne 27. 7. 2004 v době od 1.00 hod. do 4.00 hod. na diskotéce v P. C. na V. n. v M. nabídl se slovy dej si poškozené slámku a bílý prášek a následně se slovy dej si a bav se dvě tablety, které vyndal ze sáčku s větším množstvím tablet. Z uvedeného vyplývá, že od přesně nezjištěného dne začátkem července 2004 do 27. 7. 2004 odsouzený koupil od B. nejméně 4g pervitinu a nejméně 6 kusů tablet extáze. 5. Dne 28. 7. 2004 v 19.00 hod. v místě trvalého bydliště odsouzeného před vchodem do domu byly u něj při bezpečnostní prohlídce nalezeny injekční stříkačka s bílým práškem a sáček s obsahem sušeného rostlinného materiálu o hmotnosti 3,44g, přičemž odsouzený potvrdil, že šlo o pervitin a marihuanu. Na základě příkazu k domovní prohlídce odsouzený dále uvedl, že v jeho bytě se nacházejí další drogy, a to extáze, osm kubíků pervitinu atd.
6. Přestože byl pravomocným rozhodnutím o přestupku ze dne 29. 3. 2004 postižen za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a byl mu mimo jiné uložen i zákaz činnosti řízení motorových vozidel na šest měsíců, tedy od 29. 3. 2004 do 29. 9. 2004, dne 21. 7. 2004 v době kolem 17.30 hod. řídil motorové vozidlo v katastrálním území obce B., okres T. T.
7. V době od 1. 7. 2004 do 20. 7. 2004 si vypůjčil v půjčovně automobilů S. se sídlem v B., okres Ž., osobní motorové vozidlo, které jako řidič v předmětné době užíval a vykonal s ním nejméně jednu jízdu M. B. a zpět.
8. V době od 21. 7. 2004 do 26. 7. 2004 si vypůjčil osobní motorové vozidlo značky Škoda Fabia a vykonal s ním nejméně sedm jízd.
9. Ve dnech 27. a 28. 7. 2004 jako řidič užíval osobní motorové vozidlo zn. VW Golf spoluobviněného B. a vykonal s ním nejméně čtyři jízdy.
10. Dne 21. 7. 2004 v době kolem 17.30 hod. projížděl nezjištěným osobním motorovým vozidlem kolem pramene minerální vody v katastrálním území B., okres T. T., kde na parkovišti stálo nákladní motorové vozidlo Liaz majitele R. R., jehož řidič M. B. se nacházel u pramene minerální vody. Odsouzený zastavil své vozidlo, přišel k vozidlu Liaz, které mělo pootevřené okno na straně řidiče, toto stáhl a z vnitřní strany odjistil dveře. Z palubní desky pak odcizil dva mobilní telefony a peněženku. Celková škoda činila 6.509,40 Sk.

Nejvyšší soud projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Francie do Slovenské republiky za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu údajů z registru obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.
Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného P. M. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
Zároveň Nejvyšší soud rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. července 2013


Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch