11 Tcu 79/2012
Datum rozhodnutí: 04.05.2012
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř., § 423 tr. ř., § 424 tr. ř.11 Tcu 79/2012-24

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Rumunska o povolení průvozu O. P. A. , státního občana Rumunska, a rozhodl v neveřejném zasedání dne 4. května 2012 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby O. P. A. , státního občana Rumunska, územím České republiky z Republiky Slovinsko do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání sedmi let, uloženého mu rozsudkem Okresního soudu v Suceavě č. 41 ze dne 19. 2. 2010 vydaného ve věci sp. zn. 6052/86/2009, ve spojení s rozsudkem Odvolacího soudu v Suceavě č. 83 ze dne 28. 12. 2010 a rozhodnutím Nejvyššího soudu Rumunska č. 3861 ze dne 1. 11. 2011.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.


O d ů v o d n ě n í :
Rumunsko požádalo 3. května 2012 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu rumunského státního občana O. P. A. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného z Republiky Slovinsko do Rumunska na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 21. 11. 2011 Okresním soudem v Suceavě na základě rozkazu č. 49/2010 ze dne 2. 11. 2011 vydaného Okresním soudem v Suceavě k výkonu trestu odnětí svobody v trvání sedmi let uloženého mu výše označenými rozhodnutími rumunských soudů, a to pro trestné činy dovozu nebezpečných omamných látek formou spolupachatelství podle čl. 26 rumunského trestního zákona ve spojení s čl. 3 (2) zákona č. 43/2000 za použití čl. 74 (2) a čl. 76 (a) rumunského trestního zákona a obchodování s omamnými látkami formou spolupachatelství podle čl. 26 rumunského trestního zákona ve spojení s čl. 2 (2) zákona č. 143/2000 za použití čl. 74 (2) a čl. 76 (a) rumunského trestního zákona. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný dopustit v podstatě tím, že dne 29. 5. 2009 převezl obviněné osoby jménem L., P. a F. do Řecka. Dne 31. 5. 2009 převezl obviněné osoby jménem L., C. a F. z Řecka do Rumunska, kde je doprovodil na pracoviště společnosti Express International Lines SRL za účelem vyzvednutí balíčku heroinu. Obviněné osoby jménem L., P. a F. dále rozvážel za účelem obchodování s drogami. Dne 12. 6. 2009 převezl obviněného jménem F. na parkoviště Iulius Mall v obci S., který měl u sebe zavazadlo s heroinem.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Republiky Slovinsko do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaný není státním občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného O. P. A. územím České republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Rumunska vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. května 2012

Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík