11 Tcu 79/2011
Datum rozhodnutí: 03.05.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 79/2011-8

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 3. května 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky L. B. rozsudkem Obvodového soudu ve Weidenu, Spolková republika Německo, ze dne 21. ledna 2010, sp. zn. 1 Ds 23 Js 7412/09, a to pro trestný čin krádeže dílem dokonaný, dílem ve stadiu pokusu podle § 242 odst. 1 a 2, § 244 odst. 1 č. 1a, § 323a odst. 1 a 2, § 22, § 23 a § 53 trestního zákona Spolkové republiky Německo, k trestu odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku a 3 (tří) měsíců .

O d ů v o d n ě n í :


Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu ve Weidenu, Spolková republika Německo, který nabyl právní moci dne 29. ledna 2010, byl L. B. uznán vinným trestným činem krádeže dílem dokonaným, dílem ve stadiu pokusu podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Spolkové republiky Německo a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a tří měsíců.

Podle zjištění cizozemského soudu se odsouzený L. B. dopustil trestné činnosti v podstatě tím, že:

- dne 4. října 2009, ve večerních hodinách, v podnapilém stavu, ozbrojen sekerou a pěti noži, vylomil pomocí sekery zámek na hliníkových dveřích bílé stavební maringotky lesnického závodu Waldsassen (Bavorské státní lesy), postavené na ulici K., 95652 W., Spolková republika Německo, a následně v ní vypil celkem 4-5 zde nalezených lahví piva v hodnotě přibližně 5 EUR; na maringotce tím vznikla věcná škoda ve výši 200 EUR,

- dne 5. října 2009 kolem 05.00 hod., v podnapilém stavu, ozbrojen sekerou a pěti noži, vhodil do okenní tabule domu na ulici K., L., Spolková republika Německo, v němž se nacházel spolek střelecké společnosti Eichenlaub , kámen, aby si tak zjednal přístup do domu, kde se chtěl zmocnit nalezených alkoholických nápojů, tímto svým činem však spustil optický a akustický alarm, proto od svého úmyslu upustil a z místa utekl; tímto jeho jednáním vznikla na domě věcná škoda ve výši 2 000 EUR,

- dne 5. října 2009, před 18.30 hod., v podnapilém stavu, ozbrojen sekerou a pěti noži, blíže nezjištěným způsobem rozbil okenní tabuli domu poškozeného G. W., na ulici K., L., P., Spolková republika Německo, a poté, co se tímto způsobem dostal dovnitř domu, tak se zde zmocnil nalezené lahve Jack Daniels, kterou vypil a láhve Chantre, kterou vypil zčásti, celkem v hodnotě přibližně 20 EUR; tímto svým jednáním způsobil na domě škodu ve výši 210 EUR,

- dne 5. října 2009 před 18.30 hod., v podnapilém stavu, kdy koncentrace alkoholu v jeho krvi dosahovala hodnoty 3,10 , ozbrojen sekerou a pěti noži, blíže nezjištěným způsobem rozbil okenní tabuli rybářské chaty poškozeného J. S. v L., P., Spolková republika Německo, a poté, co se tímto způsobem dostal dovnitř domu, tak se zmocnil zde nalezené lahve vodky, likéru Sechsämtertropfen a lahve whisky, v hodnotě celkem přibližně 50 EUR, které vypil; tímto svým jednáním způsobil na rybářské chatě škodu ve výši 800 EUR.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše označeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je státním občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky [přinejmenším trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku a pokus trestného činu krádeže podle § 21 a § 205 tr. zákoníku a trestný čin poškození cizí věci podle § 228 tr. zákoníku]. Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou ovšem dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený L. B. se dopustil závažné majetkové trestné činnosti, kterou způsobil nemalou škodu na cizím majetku. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována i tím, že se jí dopustil vloupáním a opakovaně. Pro obdobnou i jinou trestnou činnost, jak vyplývá z obsahu spisového materiálu, již odsouzený nadto byl v minulosti potrestán (např. rozsudkem Obvodového soudu v Mnichově ze dne 4. září 2007, sp. zn. 813 Ds 232 Js 218876/07, nebo rozsudkem Obvodového soudu v Chemnitz ze dne 19. května 2005, sp. zn. 3 Ds 610 Js 1746/05). Odsouzený tedy jednal v rozsahu, pro který lze tuto jeho činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již nezanedbatelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 3. května 2011


Předseda senátu: JUDr. Antonín Draštík