11 Tcu 78/2012
Datum rozhodnutí: 09.05.2012
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 78/2012-18

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky o povolení průvozu předávaného G. A. D., státního občana Rumunska, a rozhodl v neveřejném zasedání dne 9. května 2012 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného G. A. D., státního občana Rumunska, územím České republiky z Německa do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání tří let uloženého mu trestním rozsudkem č. 53 Okresního soudu v Roman ze dne 15. 2. 2011, sp. zn. 2763/291/2010, ve spojení s trestním rozhodnutím č. 426 Odvolacího soudu v Bacău ze dne 28. 4. 2011, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 9 vydaného Okresním soudem v Roman dne 4. 7. 2011 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska ze dne 3. 5. 2012.
II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 3. 5. 2012 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu G. A. D., státního občana Rumunska, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 9 vydaného Okresním soudem v Roman dne 4. 7. 2011 z Německa k výkonu trestu odnětí svobody v trvání tří let v Rumunsku, a to leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Trestné činnosti se předávaný G. A. D. dopustil tím, že spolu s D. S. C. v noci ze dne 2. na 3. 11. 2008 po hádce s poškozeným S. A. C. před barem Next Club v obci R. poškozeného napadli, přičemž jeho utrpěná zranění si vyžádala 70 75 dní léčby.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Německa do Rumunska za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.
Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného G. A. D. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. května 2012


Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch