11 Tcu 78/2011
Datum rozhodnutí: 14.06.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 78/2011 - 6

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 14. června 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky O. R. , rozsudkem Zemského soudu v Kempten ze dne 11. 10. 2000, sp. zn. 2 KLs 200 Js 5989/99 jug, Spolková republika Německo, pro spáchání trestného činu vraždy v jednočinném souběhu s těžkou loupeží podle § 211, § 250 odst. 1 bod 1a, b, § 249 odst. 1, § 52 tr. zák, § 3, § 17, § 18 zákona o soudech pro mladistvé, k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání 8 (osmi) let a 6 (šesti) měsíců.

O d ů v o d n ě n í :
Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu v Kempten, Spolková republika Německo, který nabyl právní moci dne 8. 3. 2001, byl O. R. uznán vinným ze spáchání trestného činu vraždy v jednočinném souběhu s těžkou loupeží dle shora uvedených ustanovení zákona o soudech pro mladistvé a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání osmi let a šesti měsíců.

Podle zjištění soudu se uvedené trestné činnosti odsouzený dopustil spolu s R. K. dne 30. 3. 1999, kdy společně na útěku z domova, v rekreačním objektu v L. O. zaútočili na pronajímatelku tohoto objektu paní S. , a to tak, že obv. K. pronajímatelku chytila kolem krku a silně stiskla, zatímco obv. R. jí sundal brýle a nastříkal jí do očí slzný plyn. Poté oběť škrtili ustřiženým telefonním kabelem po dobu minimálně 3 minut, ale nepodařilo se jim ji usmrtit, tak po následné domluvě ji K. dvakrát bodla do levé prsní žlázy a jednou do zad a poté ji R. několikrát bodl do krku kuchyňským nožem, který v bytě našel, čímž ji prořízl levou i pravou společnou krční tepnu, v důsledku čehož oběť na místě vykrvácela. Následně oba prohledali byt a odcizili peněženku s hotovostí 200,- DM, různé sběratelské mince a klíče od vozu Opel Corsa, který se jim však nepodařilo nastartovat a tedy ani odcizit.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem ze dne 4. 4. 2011, pod sp. zn. 1103/2010-MOT-T/7, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 6. 4. 2011.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týkají činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutné uvést, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že jsou splněny podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona, neboť odsouzený O. R. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin vraždy § 140, trestný čin loupeže § 173 tr. zákoníku). Tímto jednáním se obv. R. dopustil trestné činnosti zaměřené proti obecné bezpečnosti, čímž vyvolal ohrožení veřejného pořádku. Jednal přitom v rozsahu a způsobem, kterým lze jeho trestnou činnost označit za závažnou a pokud jde o druh trestu, z povahy věci lze usoudit, že odsouzenému byl uložen trest odpovídající hlediskům ust. § 4 odst. 2 zákona.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. června 2011

Předseda senátu: JUDr. Stanislav Rizman