11 Tcu 78/2010
Datum rozhodnutí: 21.09.2010
Dotčené předpisy: § 423 tr. ř., § 424 tr. ř.11 Tcu 78/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky o povolení průvozu odsouzeného C. I. D. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 21. září 2010 podle § 424, § 423 odst. 1 trestního řádu a čl. 16 Úmluvy o předávání odsouzených osob (uveřejněna pod č. 553/1992 Sb.) t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z odsouzeného C. I. D. územím České republiky do Rumunské republiky pro účely předání k výkonu trestu odnětí svobody uloženého mu rozsudkem Obvodového soudu v Bergenu, Norské království, ze dne 7. května 2009, sp. zn. 09-072991ENE-BBYR/03.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunské republiky dne 13. září 2010, č. j. 123652/2009, požádalo na základě čl. 16 Úmluvy o předávání odsouzených osob (č. 553/1992 Sb. dále jen Úmluva) o povolení průvozu rumunského státního občana C. I. D. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného z Norského království k dalšímu výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody do Rumunské republiky (leteckou cestou s mezipřistáním v P.), a to trestu odnětí svobody v trvání tří let a deseti měsíců, který mu byl uložen rozsudkem Obvodového soudu v Bergenu, Norské království, ze dne 7. května 2009, sp. zn. 09 -072991ENE-BBYR/03, za trestný čin nedovoleného obchodování s omamnými látkami podle čl. 162 odst. 1 a 2 trestního zákona Norského království.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný dopustit v podstatě tím, že dne 19. února 2009 přivezl přes letiště F. do Norského království drogy 583 g heroinu, které měl uschované ve svých tělesných dutinách.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky z hlediska splnění právních podmínek vyžadovaných jak vnitrostátní úpravou (§ 424, § 423 tr. ř.), tak výše již uvedenou Úmluvou. Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání k výkonu trestu odnětí svobody, který byl odsouzenému uložen za čin, který vykazuje zákonné znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (§ 283 trestního zákoníku), přičemž předávaná osoba není státním občanem České republiky (srov. čl. 16 Úmluvy).

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu odsouzeného C. I. D. územím České republiky pro účely předání k výkonu výše uvedeného nepodmíněného trestu odnětí svobody v Rumunské republice, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. září 2010

Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch