11 Tcu 76/2015
Datum rozhodnutí: 24.09.2015
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 76/2015-18

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 24. září 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky J. M. , rozsudkem Zemského soudu pro trestní věci Vídeň, Rakouská republika, ze dne 16. 10. 2014, sp. zn. 061 E Hv 138/14f, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:
Rozsudkem Zemského soudu pro trestní věci Vídeň, Rakouská republika, ze dne 16. 10. 2014, sp. zn. 061 E Hv 138/14f, který nabyl právní moci téhož dne, byl J. M. uznán vinným trestným činem krádeže za účelem zajištění obživy částečně dokonaným, částečně ve stadiu pokusu, a trestnými činy omezení užívání veřejné listiny a odcizení bezhotovostního platebního prostředku, podle rakouského trestního zákona, a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 20 (dvaceti) měsíců.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu se J. M. dopustil trestné činnosti v podstatě tím, že společně s dalším pachatelem, se rozhodl opatřovat si trestnou činností - krádežemi věcí - finanční prospěch, a jejich přivlastněním se neoprávněně obohatit, přičemž krádeží se dopouštěl nebo se je pokusil páchat v úmyslu si jimi zajistit nikoli jen přechodný zdroj příjmů, přičemž skutky v rozsudku blíže popsané, jichž se odsouzený dopustil, spočívaly v tom, že:

A/
I./ odcizil:
1) J. M.
a) dne 14. 7. 2014 poškozené B. K. peněženku včetně hotovosti ve výši 130,- euro a průkazku Vídeňských linek (Wiener Linien),
b) dne 5. 3. 2014 poškozené G. S. peněženku v hodnotě 20,- euro včetně hotovosti ve výši 120,- euro a měsíční předplacenou kartou Vídeňských linek,
c) dne 19. 3. 2014 poškozené A. W. peněženku včetně hotovosti ve výši 70,- euro,
d) dne 31. 3. 2014 poškozené A. E. B. peněženku včetně hotovosti ve výši
30,- euro,

2) J. M. ve spolupachatelství s dosud neznámým pachatelem :
a) dne 19. 3. 2014 poškozené M. F. peněženku v hodnotě 38,- euro včetně hotovosti ve výši 200,- euro, dvou jízdenek Westbahn-Linie a tří jízdenek Wiener Linien,
b) dne 31. 3. 2014 poškozené A. S. peněženku v hodnotě 10,- euro včetně hotovosti ve výši 20,- euro,
c) dne 13. 4. 2014 poškozené A. B. peněženku v hodnotě 30,- euro včetně hotovosti ve výši 210,- euro a 8 denní předplacenou kartou Vídeňských linek,
d) dne 28. 4. 2014 poškozené A. C. peněženku včetně hotovosti ve výši 150,- euro,
e) dne 5. 5. 2014 poškozené M. M. peněženku v hodnotě 30,- euro včetně hotovosti ve výši 20,- euro,
f) dne 5. 5. 2014 společnosti BAWAG hotovost ve výši 800,- euro, když předtím ze shora uvedené, odcizené bankovní karty a spořitelní karty poškozené M. M. vybral z bankomatu v 1100 Wien, Quellenstrae 173, hotovost,
g) dne 5. 5. 2014 poškozené H. E. peněženku včetně hotovosti ve výši 120,- euro,

II./ pokusil se odcizit:
J. M.
1) v blíže přesně nezjištěný den, asi v polovině měsíce srpna 2014 více útoky neznámým osobám cennosti,
2) dne 3. 9. 2014 neznámé ženě cennosti,

C/
omezil užívání listin, které prokazují právo, právní vztah nebo skutečnost, i když s nimi nebyl oprávněni disponovat a věděl, že je poškození mohou potřebovat, a sice

I./ J. M. ve spolupachatelství s M. U.

dne 14. 7. 2014 trestným činem popsaným pod bodem A/I./1) a) poškozené B. K. občanský průkaz;

II. / J. M. ve spolupachatelství s dosud nezjištěným pachatelem

1) dne 19. 3. 2014 trestným činem, popsaným pod A/I./2) a) řidičský průkaz, průkaz invalidy, e-kartu a osvědčení o technickém průkazu, znějící na jméno M. F.;
2) dne 31. 3. 2014 trestným činem popsaným pod bodem A/I./2) b) průkaz žáka a průkaz do knihovny, znějící na jméno A. S.,
3) dne 13. 4. 2014 trestným činem popsaným pod bodem A/I./2) c) různé zákaznické karty, e-kartu, řidičský průkaz a členskou kartu ŐAMTC, znějící na jméno A. B.,
4) dne 28. 4. 2014 trestným činem popsaným pod bodem A/I./2) d) řidičský průkaz, průkaz mobility, různé zákaznické karty, znějící na jméno A. C., jakož i e-kartu a mládežnickou jízdenku Vídeňských Linek Top-Jugend , znějící na jméno S. C.,
5) dne 5. 5. 2014 trestným činem popsaným pod bodem A/I./2) g) e-kartu, řidičský průkaz a roční průkazku Vídeňských linek, znějících na H. E.,

III./ J. M.

1) dne 5. 3. 2014 trestným činem popsaným pod bodem A/I./1) b) e-kartu na jméno G. S.;
2) dne 19. 3. 2014 trestným činem popsaným pod bodem A/I./1) c.) řidičský průkaz, služební průkaz, e-kartu a roční průkazku Vídeňských linek, znějících na A. W.;
3) dne 31. 3. 2014 trestným činem, popsaným pod A/I./1) d) řidičský průkaz, průkaz mobility na jméno E. B., e-kartu na jméno A. B. a e-kartu na jméno L. B.;

D/
omezil užívání bezhotovostního platebního prostředku, kterým nebyl oprávněn disponovat, v právním styku, a sice:

I./ J. M. ve spolupachatelství s M. U.

1) dne 19. 3. 2014 trestným činem, popsaným pod bodem A/I./2) a) bankovní kartu RAIKA, vystavenou na jméno M. F.,
2) dne 13. 4. 2014 trestným činem popsaným pod bodem A/I./2) c) kartu VISA a platební kartu RAIFFEISENBANK na jméno A. B.,
3) dne 28. 4. 2014 trestným činem popsaným pod bodem A/I./2) d) platební kartu ERSTE BANK, vystavenou na jméno A. C.,
4) dne 5. 5. 2014 trestným činem popsaným pod bodem A/I./2) e) platební kartu a spořitelní kartu BAWAG na jméno M. M.,
5) dne 5. 5. 2014 trestným činem, popsaným pod bodem A/I./2) g) platební kartu společnosti BAWAG, vystavenou na jméno H. E.,

II./ J. M.

1) dne 5. 3. 2014 trestným činem popsaným pod bodem A/I./1) b) platební kartu BANK AUSTRIA, vystavenou na jméno G. S.,
2) dne 19. 3. 2014 trestným činem popsaným pod bodem A/I./1) c) platební kartu banky RAIFFElSENBANK a kartu MasterCard, vystavenou na jméno A. W.,
3) dne 31. 3. 2014 trestným činem, popsaným pod bodem A/I./1) d) bankovní kartu banky BAWAG, vystavenou na jméno E. B.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený J. M. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle příslušných právních předpisů České republiky (přinejmenším jde o trestné činy krádeže podle § 205 tr. zákoníku a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 tr. zákoníku spáchané v jednočinném souběhu). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený J. M. se pro svůj finanční prospěch opakovaně dopouštěl majetkové trestné činnosti, kterou způsobil větší škodu na cizím majetku. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována tím, že se této dopouštěl s dalšími osobami, ale zejména i množstvím útoků, jakož i způsobem jejich provedení. Z obsahu spisového materiálu rovněž vyplývá, že byl již v minulosti v České republice pro majetkovou trestnou činnost soudně trestán. Pokud jde o druh uloženého trestu, odsouzenému byl uložen nezanedbatelný tresty odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení J. M. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. září 2015

JUDr. Antonín Draštík
předseda senátu