11 Tcu 76/2010
Datum rozhodnutí: 14.09.2010
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.
11 Tcu 76/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Rumunska o povolení průvozu V. T. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 14. září 2010 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby V. T. územím České republiky z Republiky Slovinsko do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody a výkonu trestu odnětí práv, které jí byly uloženy rozsudkem Soudu v Aradu, Rumunsko, ze dne 16. května 2008, sp. zn. 3186/108/2007, č. 155, ve spojení s rozsudkem Odvolacího soudu v Temešváru, Rumunsko, ze dne 10. listopadu 2008, č. 154/A, a rozsudkem Kasačního soudu v Bukurešti, Rumunsko, ze dne 4. února 2009, č. 374.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 9. září 2010 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu rumunské státní občanky V. T. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované z Republiky Slovinsko do Rumunska na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 25. března 2010 Soudem v Aradu, Rumunsko, k výkonu trestu odnětí svobody v trvání osmi let a k výkonu trestu odnětí práv v trvání tří roků, uložených jí rozsudkem Soudu v Aradu, Rumunsko, ze dne 16. května 2008, sp. zn. 3186/108/2007, č. 155, ve spojení s rozsudkem Odvolacího soudu v Temešváru, Rumunsko, ze dne 10. listopadu 2008, č. 154/A, a rozsudkem Kasačního soudu v Bukurešti, Rumunsko, ze dne 4. února 2009, č. 374, a to pro trestný čin obchodování s lidmi podle čl. 12 odst. 1, odst. 2 písm. a) zákona č. 678/2001 a čl. 41 odst. 2 trestního zákona Rumunska, a pro trestný čin kuplířství podle čl. 329 odst. 1, 2 a čl. 41 odst. 2 trestního zákona Rumunska, jichž se měla dopustit v podstatě tím, že v době od června roku 2005 do října roku 2006, společně s jinak odsouzenými, nabírala v Rumunsku mladé ženy s příslibem získání práce ve Španělsku a Itálii, a pak je zde s cílem získat tak finanční prospěch přinutila k provozování prostituce. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s přistáním v P. dne 16. září 2010.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Republiky Slovinsko do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody a trestu odnětí práv v Rumunsku. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státní občankou České republiky

Jelikož nebyly zjištěny právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávané V. T. územím České republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody a výkonu trestu odnětí práv v Rumunsku, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Rumunska vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. září 2010

Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík