11 Tcu 75/2010
Datum rozhodnutí: 01.09.2010
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 75/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky o povolení průvozu předávaného P. R. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 1. září 2010 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného P. R. , státního občana Slovenské republiky, územím České republiky z Francie do Slovenské republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání jedenácti měsíců uloženého mu rozsudkem Okresního soudu v Prešově ze dne 17. 1. 2007, sp. zn. 6 T 27/06, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem v Prešově dne 23. 7. 2010 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky ze dne 30. 8. 2010.
II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo dne 30. 8. 2010 (žádostí datovanou dnem 25. 8. 2010) na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu P. R., státního občana Slovenské republiky, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem v Prešově dne 23. 7. 2010 z Francie k výkonu trestu v trvání jedenácti měsíců ve Slovenské republice, a to leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Trestné činnosti se předávaný P. R. dopustil tím, že dne 10. 11. 2005 asi v 15.30 hod. v P. na sídlišti S. asi 20 m od Základní školy M. p. v P. po předchozí dohodě s M. A. si M. A. vyžádal od M. H. mobilní telefon zn. Sagem MYX2, který strčil do kapsy, a když jej M. H. žádal zpět, tak ho společně zastrašovali, a když neodešel, tak mu M. A. vyhrožoval zbitím, pokud neodejde pryč, načež se poškozený lekl a odešel do školy, čímž způsobili P. H. škodu ve výši 5600 Sk.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Francie na Slovensko za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného P. R. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. září 2010


Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch