11 Tcu 75/2007
Datum rozhodnutí: 09.08.2007
Dotčené předpisy:
11 Tcu 75/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 9. srpna 2007 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky J. H. , rozsudkem Obvodového soudu Geldern, Spolková republika Německo, ze dne 13. 3. 2006, sp. zn. 7 Ls 103 Js 666/05, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu Kleve, Spolková republika Německo, ze dne 19. 6. 2006, sp. zn. 210 Ns 31/06, a to pro trestný čin nedovoleného dovozu omamných látek, trestný čin nedovoleného obchodování s omamnými látkami podle § 30 odst. 1 č. 4, § 29a odst. 1 č. 1, 2, 3, § 33 zákona o omamných látkách Spolkové republiky Německo, § 52 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, k trestu odnětí svobody v délce trvání dvou let a tří měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu Geldern, Spolková republika Německo, který nabyl právní moci dne 27. 6. 2006, byl J. H. uznán vinným trestným činem nedovoleného dovozu omamných látek a trestným činem nedovoleného obchodování s omamnými látkami podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Spolkové republiky Německo a odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání dvou let a šesti měsíců.

Proti citovaném rozsudku podal J. H. odvolání, na jehož podkladě rozhodl Zemský soud Kleve, Spolková republika Německo, shora citovaným rozsudkem tak, že změnil výměru odsouzenému uloženého trestu na dva roky a tři měsíce.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění soudu tím, že v listopadu 2005 při své cestě do B. koupil od prodejce aut celkem 702,8 g drogy extáze v tabletách za cenu 1 000 EUR, kterou měl v úmyslu prodávat na diskotékách v České republice, přičemž dne 6. 11. 2005 v 00:30 hod. s uvedeným množstvím drogy přicestoval osobním vozem tov. zn. M. B. přes hraniční přechod S. z Nizozemí do Spolkové republiky Německo, kde byl zadržen spolkovou policií. Uvedené množství drogy obsahovalo nejméně 31 % účinné látky, tj. 218,3 g MDMA (methylen dioxy methamfetamin).

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 2. 7. 2007, pod sp. zn. 232/2007 MO T/6, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu České republiky dne 9. 7. 2007.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud České republiky rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený J. H. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený J. H. se dopustil závažné úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu státu na ochraně společnosti proti negativním vlivům vyplývajícím z nekontrolovaného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Jednal přitom v takovém rozsahu (dovezl velké množství psychotropní látky), že již lze tuto jeho činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. srpna 2007Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch