11 Tcu 73/2011
Datum rozhodnutí: 14.06.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 73/2011 - 7

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 14. června 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky R. M. rozsudkem Zemského soudu Drážďany, Spolková republika Německo, ze dne 12. 11. 2008, sp. zn. 3 KLs 424 Js 11175/08 HAFT, a to pro trestný čin napomáhání ke závažné krádeži v rámci organizované skupiny a napomáhání ke krádeži podle §§ 242 odst. 1, 243 odst. 1 věta 2 č. 1, 2 a 3, 244a, 27, 53 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 3 (tří) let a 4 (čtyř) měsíců.
O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Drážďany ze dne 12. 11. 2008, sp. zn. 3 KLs 424 Js 11175/08 HAFT, který nabyl právní moci dne 21. 11. 2008, byl R. M. uznán vinným trestným činem napomáhání k závažné krádeži v rámci organizované skupiny ve čtyřech případech a napomáháním ke krádeži a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří let a čtyř měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti napomáhání ke krádeži se podle skutkových zjištění Zemského soud Drážďany odsouzený dopustil takto:

V časovém období mezi 13. 10. 2005, 19 hodin až 14. 10. 2005, 6.45 hodin odcizili po předešlé dohodě zvlášť stíhaný P. M. a M. K. v D. K. S. modrý Peugeot patřící S. E., a rovněž tak na základě nového rozhodnutí odcizili opět v D., F. stříbrný Peugeot 206 patřící I. M., obě tato motorová vozidla měla hodnotu cca 11.000 Euro.

Tito zvlášť stíhaní pachatelé se vloupali do uvedených motorových vozidel, zdolali pomocí s sebou přineseného nářadí zámek, čímž se jim podařilo vozidlo nastartovat. Následně pak zvlášť stíhaní P. M. a M. K. vozidla převezli přes zelenou hranici do České republiky do oblasti obce J. Odsouzený společně se zvlášť stíhaným M. B. a M. Š. zajišťovali zelenou hranici. Úkolem odsouzeného bylo, aby v časných ranních hodinách dne 14. 10. 2005 dával pozor, aby převoz odcizených vozidel nenarušila nějaká další osoba, hlavně ne policie. Zvlášť stíhaný M. B. měl předešlého dne na rozkaz zvlášť stíhaného M. požádat odsouzeného o sledování zelené hranice, načež odsouzený tuto pomoc neprodleně přislíbil. Za své služby odsouzený obdržel honorář ve výši 1.000,00 českých korun.

Shora uvedené trestné činnosti napomáháním k závažné krádeži v rámci organizované skupiny se odsouzený dopustil takto:

Odsouzený byl členem organizované skupiny, která působila v oblasti měst Rumburk a Varnsdorf, auta odcizovala ve Spolkové republice Německo (dále jen Německo ), především v Sasku a pak odcizená vozidla byla převážena přes zelenou hranici do České republiky. K této skupině patřili kromě odsouzeného již právoplatně odsouzený J. P. a také zvlášť stíhaní F. R. a P. R. Bratři R. měli nářadí nezbytné k vniknutí do vozidel, také měli potřebné odborné znalosti. P. R. byl odpovědný za vniknutí a nastartování vozidel, již právoplatně odsouzený J. P. měl za úkol hlavně na místě činu hlídat. Kromě toho P. měl částečně za úkol převoz odcizených vozidel do České republiky. J. P. se také sám do vozidel vloupával.

Úkolem F. R. bylo dát k dispozici vozidlo, se kterým by pachatelé pak sami mohli jet do Německa, kromě toho on také organizoval kontrolní služby na zelené hranici a také se sám účastnil sledování hranice. Odsouzený a F. R. jsou již po velmi dlouhou dobu přátelé a oba již pro společně spáchaný trestný čin byli v Německu odsouzeni. Protože odsouzený a rovněž tak zvlášť stíhaný F. R. vzhledem k jejich odsouzení v Německu - nechtěli hranici překročit, tak odsouzený byl požádán o dohlížecí služby, načež on byl okamžitě ochoten a připraven hlídat zelenou hranici společně se svým přítelem, eventuálně nějakou třetí osobou. Odsouzenému velmi záleželo na tom, že obdrží za každý čin odměnu, a tak si bude moci uhradit část svého živobytí. Kromě toho mu byly poskytnuty zvýhodněné ceny pro náhradní díly motorových vozidel, které kupoval od bratrů R. Tyto díly pak odsouzený používal při opravě legálně získaných vozidel po nehodě. Potom je se ziskem prodával dalším zájemcům. Zvlášť stíhaní P. a F. R. pak odcizená motorová vozidla zpeněžovali.

Odsouzený zajišťoval hlídáním podle předchozí dohody místo převozu ukradených motorových vozidel u motorových vozidel:

- Peugeot 206 patřící K. F., odcizeného někdy mezi 7. 11. 2005, 17.30 hod. a 8. 11. 2005, 8.00 hod., v hodnotě cca 12.500 Euro, za své dohlížecí služby obdržel 1.000 českých korun,
- Peugeot 206 patřící K. B., odcizeného někdy mezi 30. 5. 2006,18.00 hod. a 31. 5. 2006, 9.00 hod., v hodnotě cca 9.000 Euro, za své hlídací služby obdržel 1 000,00 českých korun
- Pegeuot 206 patřící H. O., odcizeného někdy mezi 6. 6. 2006, 18.00 hod. a 7. 6. 2006 7.30 hod, v hodnotě cca 9.000,00Euro, za své hlídací služby obdržel 1.000,00 českých korun,
- Peugeot 206 patřící B. G., odcizeného někdy mezi 20. 7. 2006, 22.30 hod. a 21. 7. 2006, 7.45 hod. v hodnotě asi 9.000,00 Euro, za své služby obdržel 1.000,00Kč.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 14. 3. 2011, pod č. 1401/2009-MOT-T/6, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. , o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky ( dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení soudem Spolkové republiky Německo do evidence Rejstříku trestů České republiky. Tento návrh byl Nejvyššímu soudu doručen dne 22. 3. 2011.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený R. M. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky /trestný čin krádeže podle § 205, § 205 odst. 4 písm. c), § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku/.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu /zejména se dopustil trestné činnosti opakovaně (ve 4 případech) jako pomocník při krádeži spáchané organizovanou skupinou/ a pomocí ke krádeži, že již tuto trestnou činnost lze označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný druh trestu odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. června 2011
Předseda senátu:
JUDr. Stanislav Rizman