11 Tcu 72/2013
Datum rozhodnutí: 27.06.2013
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 72/2013-7

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 27. června 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl
t a k t o :
Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky P. Ch . rozsudkem Obvodového soudu Nürnberg, Spolková republika Německo, ze dne 21. 3. 2011, sp. zn. 50 Ls 209 Js 14966/10, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu Nürnberg-Fürth, Spolková republika Německo, ze dne 4. 10. 2011, sp. zn. 8 Ns 209 Js 14966/2010, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu Nürnberg ve spojení s rozsudkem Zemského soudu Nürnberg-Fürth byl P. Ch. uznán vinným trestným činem krádeže v devíti případech a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let a osmi měsíců.
Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Obvodového soudu Nürnberg tím, že
1. V blíže nezjistitelné době mezi 7. 5. 2009, 17.30 hodin, a 8. 5. 2009, 17.30 hodin vypáčil v nemovitosti v L. v Mnichově ocelové křídlo dveří do garážového boxu poškozeného N. a odtud odcizil horské kolo značky Simplon, barvy šedé/modré, v původní hodnotě 2.154,00 EUR, 4 1 motorového oleje, bílou cyklistickou přilbu, sportovní brýle Alpina, a pár cyklistických rukavic, iPod, nabíječku pro autotelefon a svazek klíčů od bytu. Škoda odcizením činí přibližně 2.900,00 EUR.
2. V době 21. 3. 2010, 11.00 hodin až do 22.00 hodin, až 22. 3. 2010, 16.00 hodin, spáchal s jinak stíhanou A. S. v následujících případech krádeže vloupáním do sklepních kójí dále uvedených nemovitostí. Šlo o tyto případy:
a) V přesně nezjistitelné době dne 21. 3. 2010 mezi 11,00 hodin a 12,30 hodin, vypáčil se S. vstupní dveře bytu v nemovitosti v S. v Norimberku a dostal se do tamního sklepa. Ve sklepní kóji P. R. vypáčil a odcizil pár lyží s holemi značky Atomic, lyžařskou přilbu značky Zisco, lyžařskou přilbu Uvex, skládací kufr a cestovní tašku v celkové hodnotě 710,00 EUR. Na vstupních dveřích vznikla věcná škoda ve výši 100,00 EUR.
b) Ve stejné době činu vypáčil opět se S. domovní vstupní dveře nemovitosti S. v Norimberku a vnikl tam rovněž do sklepa. Z nezamčené sklepní prádelny odcizili 1 dámské džíny, pánskou košili a pánský pulovr v celkové hodnotě 400,00 EUR, které byly majetkem S. E. Na domovních dveřích vznikla věcná škoda ve výši 50,00 EUR.
c) Rovněž dne 21. 3. 2010 mezi 11,00 hodin a 13,00 hodin vypáčili dveře sklepní kóje H. D. v nemovitosti na S. v Norimberku a odcizili ze sklepní kóje cyklistickou přilbu značky Uvex v hodnotě 60,00 EUR. Na dveřích sklepní kóje vznikla věcná škoda ve výši 75,00 EUR.
d) Potom se dostali do podzemní garáže v S. v Norimberku a tam vyrazili sklo okna osobního vozu značky VW Polo, B. W. a odcizili z vnitřku vozu svazek klíčů s 3 klíči, adresář a dálkové ovládání pro vjezd do podzemní garáže v celkové hodnotě 80,00 EUR. Rozbitím okna vznikla věcná škoda ve výši 300,00 EUR.
e) Rovněž v době 21. 3. 2010, 11.00 hodin až 13.00 hodin se dostali s pomocí dříve odcizeného dálkového ovládání do podzemní garáže nemovitosti č. ...... Z tamní podzemní garáže odcizili čtyři zimní pneumatiky značky Goodyear v hodnotě 899,00 EUR, které tam uložil A. E.
f) Potom se dostali do sklepních kójí, které náleží k nemovitosti na M. Tam rozbili visací zámek na sklepní kóji O. P. a odcizili odtud 2 páry lyží, 2 lyžařské přilby, 3 lyžařské brýle a 3 láhve whisky v celkové hodnotě 995,00 EUR. Na visacím zámku vznikla věcná škoda ve výši 5,00 EUR.
g) Potom se dostali do prádelny, ve které se nacházel mincovní automat na tam uloženou pračku. Vypáčili zámek mincovního automatu, aby odtud vzali, co by stálo za odcizení. V automatu byla hotovost ve výši 15,00 EUR. Vzniklá věcná škoda činila 30,00 EUR.
h) Rovněž v nezjistitelné době mezi 21. 3. 2010, 13,00 hodin, a 22. 3. 2010, 16,00 hodin, se dostali dosud neznámým způsobem, pravděpodobně tak, že zabránili zapadnutí vstupních dveří do nemovitosti na C. v Norimberku a vnikli tam do sklepní kóje K. G. Pomocí nástroje, který přinesl jeden z nich, se jim podařilo otevřít zámek sklepních dveří a vzít odtud 2 páry lyžařských holí, 1 pár lyžařských bot s taškou, lyžařské rukavice, 1 lyžařské ochranné brýle a 1 nástěnné hodiny v celkové hodnotě 520,00 EUR, aby si je ponechali pro sebe.
Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).
Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.
Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.
Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.
V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně především vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil trestné činnosti opakovaně), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. června 2013
Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch