11 Tcu 72/2011
Datum rozhodnutí: 23.03.2011
Dotčené předpisy: § 423 tr. ř.11 Tcu 72/2011-100

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádosti Ministerstva spravedlnosti Bulharské republiky o povolení průvozu odsouzeného A. A.
R. a odsouzeného B. S. T., a rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 23. března 2011 podle § 423 odst. 1 tr. ř. a čl. 16 Úmluvy o předávání odsouzených osob (publikovaná pod č. 553/1992 Sb.) t a k t o :

I. Povoluje se průvoz odsouzeného A. A. R., Bulharsko, státního občana Bulharské republiky, územím České republiky ze Slovenska do Bulharské republiky pro účely předání jmenovaného k výkonu trestu odnětí svobody uloženého mu rozsudkem Okresního soudu v Nitře, Slovenská republika, ze dne 1. 6. 2010, sp. zn. 21 T/89/2010.
II. Povoluje se průvoz odsouzeného B. S. T., Bulharsko, státního občana Bulharské republiky, územím České republiky ze Slovenska do Bulharské republiky pro účely předání jmenovaného k výkonu trestu odnětí svobody uloženého mu rozsudkem Okresního soudu v Nitře, Slovenská republika, ze dne 1. 6. 2010, sp. zn. 21 T/89/2010.

III. Po dobu průvozu budou předávané osoby drženy ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Bulharské republiky požádalo dne 17. 3. 2011, č. j. 99-N-T-51/10 a 99-N-T-52/10, na základě čl. 16 Úmluvy o předávání odsouzených osob ze dne 21. 3. 1983, publikované pod č. 553/1992 Sb. (dále jen Úmluva ) o povolení průvozu státních občanů Bulharské republiky A. A. R., Bulharsko, B. S. T., Bulharsko, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaných ze Slovenska do Bulharska v případě obviněného R. k výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody v trvání 7 let a 10 měsíců, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu v Nitře ze dne 1. 6. 2010, sp. zn. 21T/89/2010, za pokračující obzvlášť závažný zločin falšování, pozměňování a neoprávněné výroby peněz a cenných papírů podle ust. § 270 odst. 2, 3 písm. b) slovenského trestního zákona, a dále za spáchání zločinu uvádění falšovaných, pozměněných a neoprávněně vyrobených peněz a cenných papírů podle ust. § 271 odst. 1 slovenského trestního zákona. V případě obviněného T. jde o jeho předání k výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody v trvání šesti let a osmi měsíců, který mu byl uložen týmž rozsudkem za pokračující obzvlášť závažný zločin falšování, pozměňování a neoprávněné výroby peněz a cenných papírů podle § 270 odst. 2, 3 písm. b) slovenského trestního zákona.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený R. podle zjištění Okresního soudu v Nitře dopustil stručně řečeno tím, že od května 2009 do 19. 11. 2009 uváděl do oběhu falešné bankovky v nominálních hodnotách 100 a 200 , které obstaral i pro obviněné M. B. S., B. S. T. a Y. R. S., a které předkládal jako pravé při koupi zboží na různých místech Slovenské republiky, čímž uvedl do oběhu sám i prostřednictvím jmenovaných 39 kusů bankovek nominální hodnoty 100 a 7 ks bankovek nominální hodnoty 200 , a dále dne 19. 11. 2009 v katastru obce C., na parkovišti před Penziónem u D., okr. K. okolie, přivezl v osobním motorovém vozidle zn. Audi A3, 19 ks falešných bankovek v nominální hodnotě 100 , které měl v úmyslu použít k zakoupení zboží za účelem získání drobných nazpět v pravých bankovkách.

Odsouzený T. se shora uvedené trestné činnosti dopustil stručně řečeno tím, že v době od 8. 6. 2009 do 18. 11. 2009 v N., R., P., P., Ž. n. H., M., R., Š., Č., K., T., T. T., S. Ľ., S. a Ž. v některých případech spoledně s obviněným M. B. S. předkládal při placení za zboží různým subjektům falešné bankovky v nominální hodnotě 100 a 200 které obdržel od obviněného A. A. R., přičemž věděl, že se jedná o falzifikáty.

Nejvyšší soud České republiky projednal shora uvedené žádosti Ministerstva spravedlnosti Bulharské republiky z hlediska splnění právních podmínek vyžadovaných jak vnitrostátní právní úpravou (§ 423 tr. ř.), tak i mezinárodní právní úpravou (čl. 16 Úmluvy). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání k výkonu trestů odnětí svobody, které byly odsouzeným uloženy za činy, které vykazují znaky trestných činů i podle právního řádu České republiky (trestný čin padělání a pozměnění peněz podle § 233 tr. zákoníku), přičemž předávané osoby nejsou státními občany České republiky (čl. 16 Úmluvy).

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu odsouzených A. A. R. a B. S. T. územím České republiky pro účely předání k výkonu výše uvedených nepodmíněných trestů odnětí svobody v Bulharsku, vyhověl Nejvyšší soud České republiky žádostem Ministerstva spravedlnosti Bulharské republiky. Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávaných osob v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 23. března 2011
Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch