11 Tcu 71/2002
Datum rozhodnutí: 26.04.2002
Dotčené předpisy:
11 Tcu 71/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 26. dubna 2002 žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky o povolení průvozu O. W., a rozhodl v neveřejném zasedání podle § 383c tr. ř., čl. 30 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech (uveřejněna pod č. 209/1993 Sb.) a čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání (uveř. pod č. 549/1992 Sb.) t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z vydávané osoby O. W., územím České republiky, pro účely trestního stíhání ve Slovenské republice, pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 4 trestního zákona Slovenské republiky, a to na základě žádosti Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky ze dne 12. 3. 2002, č. 1222/2002-8105.

Po dobu průvozu bude vydávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo na základě čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání o povolení průvozu státní občanky Slovenské republiky O. W., územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci vydání obviněné O. W. ze Spolkové republiky Německo k trestnímu stíhání pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 4 trestního zákona Slovenské republiky. Uvedeného trestného činu se podle zjištění soudu dopustila tím, že v době od 16. 1. 1992 do 3. 9. 1998, když byla zaměstnaná v KB, B., akciové společnosti, vykonávala na účtech klientů banky neoprávněné transakce, na základě kterých si přisvojila cizí finanční prostředky, které ji byly svěřeny, čímž způsobila KB, B., akciové společnosti, škodu v celkové výši 4 860 286,42 Sk. Na obviněnou byl vydán Okresním soudem Bratislava I dne 12. 12. 2001 pod sp. zn. 3 Nt 342/01 zatýkací rozkaz.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky z hlediska splnění právních podmínek v záhlaví tohoto rozhodnutí citovaných mezinárodních smluv. Zjistil, že v posuzovaném případě jde o vydání k trestnímu stíhání pro trestný čin, který z hlediska právních řádů Slovenské republiky i České republiky splňuje podmínky pro povolení průvozu ve smyslu čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání, ve znění výhrady České republiky. Trestní stíhání není promlčeno podle právního řádu Slovenské republiky ani podle právního řádu České republiky. Osoba, o jejíž vydání jde, není občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu obviněné O. W. územím České republiky za účelem trestního stíhání ve Slovenské republice, Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky vyhověl. Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. dubna 2002

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch