11 Tcu 70/2015
Datum rozhodnutí: 24.09.2015
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 70/2015-23

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud projednal dne 24. září 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky R. R. , rozsudkem Zemského soudu Wiener Neustadt, Rakouská republika, ze dne 4. 8. 2014, sp. zn. 42 Hv 23/14x, ve spojení s rozsudkem Vrchního zemského soudu Vídeň, Rakouská republika, ze dne 16. 10. 2014, sp. zn. 18 Bs 276/14s, hledí jako na odsouzení soudem České republiky .

Odůvodnění:

Rozsudkem Zemského soudu Wiener Neustadt, Rakouská republika, ze dne 4. 8. 2014, sp. zn. 42 Hv 23/14x, ve spojení s rozsudkem Vrchního zemského soudu Vídeň, Rakouská republika, ze dne 16. 10. 2014, sp. zn. 18 Bs 276/14s, který nabyl právní moci téhož dne, byl R. R. uznán vinným trestným činem částečně dokonané krádeže vloupáním, částečně pokusem krádeže vloupáním, v obou případech za účelem obživy, podle rakouského trestního zákona, a odsouzen k dodatečnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 3 (tří) roků.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu R. R. spáchal trestnou činnost skutky pod body I./1) 5) a II./1) 5) rozsudku v podstatě tím, že v úmyslu se trestnou činností krádežemi, neoprávněně obohatit a zajistit si nikoli přechodný zdroj příjmů, odcizil, resp. se pokusil odcizit movité věci tak, že:

I./ odcizil:
1. v době od 3. 12. do 6. 12. 2013 v Sollenau, poškozené G. E. a J. G. potraviny v hodnotě cca 300,- Euro poté co po rozbití okna v obývacím pokoji vnikl do domu,

2. v době od 13. 12. do 30. 12. 2013 v Sollenau, poškozené I. N. potraviny v hodnotě cca 100,- Euro poté, co, že rozbil okno kamenem;

3. v době od 23. 12. 2013 do 2. 1. 2014 v Sollenau, poškozeným H. a W. C. šperky, fotoaparát, mince, tašku a potraviny v celkové hodnotě cca 825,- Euro tak, že poté, co rozbil kamenem okno, vnikl do jejich rodinného domu,

4. v době od 15. 12. 2013 a 3. 1. 2014 v Sollenau, poškozené Ch. M. potraviny v hodnotě 30,- Euro tak, že poté, co rozbil kamenem okno, vnikl do jejího domu,
5. v době od 30. 11. 2013 do 3. 12. 2013 v Stra hofu an der Nordbahn, po škozenému H. W. mince v hodnotě cca 40,- Euro tak, že poté, co rozbil kamenem okno, vnikl do jeho domu,

II./ pokusil se odcizit:

1 . v době od 5. 12. 2013 do 10. 12. 2013 v Sollenau , poškozené Ch. M. P. cennosti poté, co rozbil kamenem okno a vnikl do jejího domu,

2 . v době od 9. 12. do 15. 12. 2013 v Theresienfeldu, oprávněným obce Theresienfeld cennosti tak, že poté, co rozbil okno na terasu, vnikl do bytu,

3 . v době od 21. 11. 2013 do 26. 11. 2013 v Stra hofu an der Nordbahn, po škozenému J. R. cennosti poté, co demontoval 4 prkna zahradní chatky a vzniklým otvorem vnikl do objektu firmy,

4. dne 24. 11. 2013 v Strahofu an der Nordbahn, opr ávněným firmy Billa cennosti tak, že poté, co přepiloval mřížová okna, které následně rozbil, vnikl do objektu firmy,

5. v době od 4. 1. 2014 do 10. 1. 2014 v Stra hofu an der Nordbahn, po škozenému P. K. cennosti poté, co vylomil balkonové dveře a okno a vnikl do objektu,

přičemž k odcizení žádných cenností nedošlo, neboť v uvedených objektech žádnou vhodnou kořist nenalezl.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený R. R. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestných činů krádeže podle § 205 tr. zákoníku, dílem nedokonaného ve stadiu pokusu podle § 21 tr. zákoníku k § 205 tr. zákoníku a porušování domovní svobody podle § 178 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou ovšem dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený R. R. se pro svůj prospěch dopustil majetkové trestné činnosti, kterou si chtěl opatřovat nejen přechodný zdroj příjmů, a kterou způsobil vyšší škodu na cizím majetku. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována množstvím útoků i způsobem jejich provedení. Z obsahu spisového materiálu rovněž vyplynulo, že v minulosti byl již v Rakouské republice i v České republice pro majetkovou trestnou činnost odsouzen. Pokud jde o druh uloženého trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzenému byl uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení R. R. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. září 2015

JUDr. Antonín Draštík
předseda senátu