11 Tcu 70/2010
Datum rozhodnutí: 09.08.2010
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 70/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky o povolení průvozu předávaného M. A. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 9. srpna 2010 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného M. A. územím České republiky z Finska do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání devíti měsíců uloženého mu trestním rozsudkem č. 725 Soudu v Aradu ze dne 22. 3. 2007 a trestním rozsudkem č. 1693 Soudu v Bacau ze dne 12. 6. 2006, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Soudem v Aradu dne 2. 6. 2008, sp. zn. 760/55/2007, a žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska ze dne 5. 8. 2010.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :
Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 6. 8. 2010 (žádost je datovaná dnem 5. 8. 2010) na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu M. A., státního občana Rumunska, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Soudem v Aradu dne 2. 6. 2008, sp. zn. 760/55/2007, z Finska k výkonu trestu v trvání devíti měsíců v Rumunsku, a to leteckou cestou s mezipřistáním v P.

Trestné činnosti se předávaný M. A. dopustil tím, že se dne 8. 12. 2006 na hraničním přechodu ve snaze dostat se na území Rumunska prokázal cestovním dokladem 16107 vydaným generálním konzulátem Rumunska v Barceloně dne 5. 12. 2006 na jeho jméno. Poté bylo na místě zjištěno, že obviněný nelegálně opustil zemi, neboť měl omezení v právu volně cestovat, a to ve čtyřletém období počínaje 24. 4. 2004.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Finska do Rumunska za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného M. A. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 9. srpna 2010
Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch