11 Tcu 69/2011
Datum rozhodnutí: 14.06.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 69/2011-10

U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky projednal dne 14. června 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky K. Ch. rozsudkem Okresního soudu Rybnik ze dne 15. 10. 2008, sp. zn. III K 479/08 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu Gliwice ze dne 16. 2. 2009, sp. zn. V Ka 692/08, který nabyl právní moci téhož dne, a to pro trestný čin krádeže, trestný čin nedovoleného nakládání s psychotropními látkami, trestný čin padělání a pozměnění veřejné listiny a to podle čl. 278 §1, čl. 270 § 1, čl. 275 § 1, čl. 276 trestního zákoníku Polské republiky a čl. 55 odst. 1 v souvislosti s čl. 55 odst. 2 zákona o boji proti narkomanii Polské republiky, a byl odsouzen k nepodmíněnému úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 3 (tři) roky.

O d ů v o d n ě n í :


Výše uvedeným rozsudkem Okresního soudu Rybnik ze dne 15. 10. 2008, sp. zn. III K 479/08, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu Glivice ze dne 16. 2. 2009, sp. zn. V Ka 692/08, který nabyl právní moci téhož dne, byl K. Ch. uznán vinným trestnými činy krádeže, nedovoleného nakládání s psychotropními látkami a trestným činem padělání a pozměňování veřejné listiny a odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří let.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Okresního soudu Rybnik tím, že

1.
- dne 19. 12. 2007 jednaje společně a po dohodě s B. Ch. zcizil z marketu MAKRO za účelem přivlastnění laptop Fujitsu Siemens Amilo Ai 2636 a 2 ks laptopů Fujitsu Siemens Amilo Pi 2530, v celkové hodnotě 10 449,78 PLN ke škodě Makro Cash and Carry Polska S.A. Hala č. 14 v Rybnice,

- dne 2. 1. 2008 v Bielsku-Biale jednaje společně a po dohodě s B. Ch. zcizil z marketu MAKRO za účelem přivlastnění laptop MSI PR 210-012 pl. v hodnotě 3 292,78 PLN ke škodě Makro Cash and Carry Polska S.A. Hala č. 15 v Bielsku-Biale,

- dne 15. 1. 2008 V Bielsku-Biale jednaje společně a po dohodě s B. Ch. zcizil z marketu MAKRO za účelem přivlastnění digitální videorekordér s namontovaným pevným diskem v hodnotě 1 346,78 PLN, a bezkabelovou soupravu monitorovacích kamer v hodnotě 799,58 PLN, v celkové hodnotě 2 146,36 PLN ke škodě Makro Cash and Carry Polska S. A. Hala č. 15 v Bielsku-Biale,

- dne 20. 1. 2008 v Rybnice jednaje společně po dohodě s B. Ch. zcizil z marketu MAKRO za účelem přivlastnění 3 ks laptopů ACER AS 5315/MM01 v celkové hodnotě 5 832,34 PLN ke škodě Makro Cash and Carry Polska S. A. Hala č. 14 v Rybnice,

- dne 21. 1. 2008 v Rybnice jednaje společně a po dohodě s B. Ch. zcizil v marketu MAKRO za účelem přivlastnění 2 ks laptopů IBM Lenoro, včetně paměti flash 2GB, laptopu HP a vnějšího disku Lacie Silver Screen, v celkové hodnotě 9, 694,12 OPLN ke škodě Makro Cash and Carry Polska S.A. Hala č. 14 v Rybnice,

2. dne 21. 1. 2008 v Rybnice využil doklad, potvrzující totožnost jiné osoby, v podobě českého dokladu totožnosti (občanského průkazu), vydaného dne 5. 6. 2006 Magistrátem města Ostravy na jméno R. H. a předložil ho funkcionářům Policie,

3. dne 21. 1. 2008 v Rybnice skrýval doklady v podobě řidičského průkazu, vydaného Magistrátem města Ostravy dne 13. 10. 2004 a doklady českého zdravotního pojištění (evropský průkaz zdravotního pojištění a průkaz pojištěnce) na jméno R. H.,

4. dne 21. 1. 2008 v Chalupkách jednaje v rozporu s ustanoveními zákona provedl převoz psychotropní látky ze skupiny II-P v podobě metamfetaminu v množství 0,73 gramu z České republiky na území Polské republiky a tento čin je případem menšího významu,

5. v období od 21. 1. 2008 do 29. 2. 2008 v Rybnice jednaje s předem přijatým záměrem v krátkých časových intervalech padělal podpisy R. H. podepisujíc tímto jménem protokoly: zadržení osoby ze dne 21. 1. 2008, prohledání osoby ze dne 21.1.2008, prohledání vozidla ze dne 21. 1. 2008, vyhotovené funkcionáři Policejního velitelství v Rybnice - Boguszowicích, ustanovení o doplnění a změně námitek ze dne 28. 2. 2008 a 29. 2. 2008 a protokoly o výslechu odsouzeného ze dne 29. 2. 2008, vyhotovené prokurátorem Obvodní prokuratury v Rybnice.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 15. 3. 2011, pod č. j. 838/2009-MOT-T/7, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání uvedeného odsouzení polským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem české republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený K. Ch. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205, trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283, trestný čin padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 tr.zákoníku. Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmům společnosti na ochraně především vlastnického práva (zejména se dopustil trestné činnosti opakovaně). Dále vyvezl bez povolení velice nebezpečnou drogu (metamfetamin v množství 0,73 gramů) z České republiky do Polské republiky, čímž se dopustil trestné činnosti, k jejímuž stíhání je Česká republiky zavázána mezinárodními úmluvami. Odsouzený se dopustil i trestné činnosti proti zájmu na řádném a zákonném chodu státního aparátu a důvěry v pravost a pravdivost veřejných listin. Jeho trestnou činnost lze označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 týkající se závažností činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 14. června 2011
Předseda senátu:
JUDr. Stanislav Rizman