11 Tcu 69/2010
Datum rozhodnutí: 03.08.2010
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.
11 Tcu 69/2010

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky o povolení průvozu předávaného A. D. P. , státního občana Rumunska, a rozhodl v neveřejném zasedání dne 3. srpna 2010 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného A. D. P. , státního občana Rumunska, územím České republiky ze Slovinska do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání pěti let uloženého mu trestním rozsudkem č. 312 Okresního soudu v Motru ze dne 2. 10. 2008, sp. zn. 1513/263/2008, který nabyl právní moci trestním rozhodnutím č. 696 vydaným dne 30. 6. 2009 Odvolacím soudem v Craiově, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem v Motru dne 17. 8. 2009 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska ze dne 30. 7. 2010.
II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 30. 7. 2010 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu A. D. P. , státního občana Rumunska, územím České republiky.
Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem v Motru dne 17. 8. 2009 ze Slovinska k výkonu trestu v trvání pěti let v Rumunsku, a to leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Trestné činnosti se předávaný A. D. P. dopustil tím, že v noci z 16. na 17. 4. 2008 se spoluobviněným C. T. poblíž řeky M. odcizil poškozenému T. M. při rozmluvě s ním mobilní telefon. Poté oba obvinění poblíž budov ve městě M. odcizili osobní automobil značky Ford Mondeo vlastněný F. M. G. , který odvezli do města L. , kde odstranili registrační značky a vyměnili je za padělané.
Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Slovinska do Rumunska za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.
Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného A. D. P. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. srpna 2010
Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch