11 Tcu 69/2009
Datum rozhodnutí: 16.07.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 69/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky o povolení průvozu předávaného A. B., státního občana Rumunska, a rozhodl v neveřejném zasedání dne 16. července 2009 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se průvoz předávaného A. B., státního občana Rumunska, územím České republiky z Dánska do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a tří měsíců uloženého mu trestním rozsudkem Soudu v Tulcea č. 1302 ze dne 24. 11. 2008 potvrzeného trestním usnesením Vrchního soudu v Tulcea č. 22 ze dne 27. 1. 2009, které se stalo definitivním trestním usnesením č. 159/P/2009 ze dne 26. 3. 2009 Apelačního soudního dvora v Constanţa, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 4 vydaného Soudem v Tulcea, Rumunsko, dne 6. 4. 2009 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska ze dne 15. 7. 2009.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 15. 7. 2009 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu A. B., státního občana Rumunska, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 4 vydaného Soudem v Tulcea, Rumunsko, dne 6. 4. 2009, z Dánska k výkonu trestu v trvání jednoho roku a tří měsíců v Rumunsku, a to leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Uvedené trestné činnosti se předávaný A. B.dopustil tím, že v noci z 20. na 21. 7. 2007 řídil automobil zn. Dacia na národní silnici ve směru T. C. a na 180 kilometru se srazil s jiným automobilem, který řídil německý občan, čímž na jeho automobilu způsobil škodu.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Dánska do Rumunska za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného A. B. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. července 2009

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch