11 Tcu 68/2015
Datum rozhodnutí: 24.09.2015
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 68/2015-15

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 24. září 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občanky České republiky J. N. roz. B., rozsudkem Zemského soudu Salzburg, Rakousko, ze dne 26. 6. 2014, sp. zn. 52 Hv 70/14b, který nabyl právní moci téhož dne, hledí jako na odsouzení soudem České republiky .
Odůvodnění:
Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Salzburg byla J. N. uznána vinnou trestnými činy výdělečné krádeže vloupáním a trvalého odnětí věci a byla odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání dvaceti dvou měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzená dopustila podle zjištění Zemského soudu Salzburg tím, že v Salzburgu, částečně vloupáním, kterým se dostala do prostor, částečně za použití neoprávněně nabytého klíče, odcizila 1. Klinik Diakonissen Salburg GmbH a. v blíže nezjištěné době v roce 2009 hotovost v neznámé výši,
b. mezi 13. 4. 2013 a 15. 4. 2013 hotovost ve výši 15 , červený digitální fotoaparát, mobilní telefon a notebook Dell Latitude E5420 neznámých hodnot a pět cylindrických klíčů pro parkovací automaty,
c. dne 11. 3. 2014 vylomením dveří do sklepa a rozbitím několika skleněných dveří hotovost ve výši 500 , sadu nářadí v hodnotě 120 , modrý fotoaparát zn. Canon Power Shot neznámé hodnoty a nekódovaný elektrický klíč v hodnotě 22 ,
d. mezi 21. 3. 2014 a 23. 3. 2014 vypáčením vyklopeného okna hotovost ve výši 180 a klíče k šatně, k uzamykatelné skříňce a do skladu v hodnotě po 20 ,
e. v noci na 11. 4. 2014 vypáčením dveří na terasu pomocí šroubováku hotovost ve výši 300 ,
f. dne 18. 4. 2014 vypáčením dveří na terasu pomocí šroubováku cennosti, přičemž zůstalo u pokusu, 2. v noci na 21. 3. 2014 společnosti Gemeinnützige Salzburger Wohnbaugesellschaft m. b. H. rozbitím okenního skla a následným vniknutím hotovost ve výši 70 .
Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzená je občankou České republiky, která byla odsouzena soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzená se dopustila úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně cizího majetku. Jednala přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustila trestné činnosti opakovaně), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl jí uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 24. září 2015
JUDr. Karel Hasch předseda senátu