11 Tcu 68/2008
Datum rozhodnutí: 16.01.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 68/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 16. ledna 2009 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Zamítá se návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zaznamenání údajů do evidence Rejstříku trestů o odsouzení občanky České republiky M. B. rozsudkem Obvodového soudu München, Spolková republika Německo, ze dne 22. 11. 2006, sp. zn. 851 Ls 232 Js 228766/06.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu München, Spolková republika Německo, který nabyl právní moci dne 22. 11. 2006, byla M. B. uznána vinnou trestným činem závažné krádeže a pokusem trestného činu závažné krádeže podle § 244a, § 243 odst. 1 věta druhá č. 3, § 242 odst. 1, 2, § 53, § 25, § 27, § 22, § 23 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo a odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a šesti měsíců.

Shora popsané trestné činnosti se odsouzená dopustila podle zjištění Obvodového soudu München společně s B. M., M. M. a občanem Slovenské republiky T. S. následujícím způsobem:

Poté, co všichni přijeli do M. na Oktoberfest, aby zde okrádali opilé osoby tak, že obě ženy měly oslovovat potencionální oběti a pokoušet se jim odcizit rozličné předměty, zatímco S. a M. měli vyhledávat oběti a odebírat odcizené věci,

1. dne 23. 9. 2006 mezi 00:35 a 01:15 hod. si odsouzené B. a M. přisedly v hospodě na W., S., M. k neznámému muži. S. a M. si sedli po deseti minutách k jinému stolu. Nato neznámý muž odešel a k B. a k M. si chtěl přisednout jiný muž, který se však cestou na místo musel protlačit kolem M. Když tento muž stál k M. zády, sáhla mu jmenovaná nejprve do pravé, a poté i do levé kapsy u kalhot, avšak nenašla žádnou kořist. B. mezitím mluvila na neznámého muže, aby tak odvedla jeho pozornost. Nato obě odsouzené opustily hospodu, přičemž S. a M. tak učinili asi po pěti minutách,

2. téhož dne okolo 01:15 hod. v S. oslovily odsouzené tři starší muže. B. náhle jednoho z těchto mužů objala, přičemž mu pravou rukou sáhla do přední kapsy kožených kalhot. Neznámý muž však prudce poodstoupil, takže odsouzená B. nemohla nic odcizit,

3. téhož dne v 01:30 hod. si odsouzená M. přisedla v B., M., u jednoho stánku s občerstvením k poškozenému K. Zatímco S. a M. kráčeli dál a po třiceti metrech zůstali stát u telefonní budky, sedla si odsouzená M. vedle poškozeného a vedle odsouzené B. Nato M. objala poškozeného, dala se s ním do hovoru a začala ho líbat, přičemž ho B. pravou rukou ohmatávala. Nakonec sáhla do kapsy poškozeného a z této kapsy odcizila mobilní telefon tov. zn. Nokia LL 8800 v hodnotě 800 EUR. Poté odsouzená B. šla směrem ke S. a M., předala jim odcizený mobilní telefon a poté se vrátila k M. a poškozenému. Společně stíhaný S. si mobilní telefon strčil do kapsy a krátce poté se M. a B. připojily ke S. a M.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 19. 12. 2008, pod sp. zn. 2292/2008 MOT T/5, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že nejsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů. V posuzovaném případě Nejvyšší soud zjistil, že v dané věci již jednou rozhodl usnesením ze dne 9. 8. 2007, sp. zn. 11 Tcu 73/2007, a to na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 29. 6. 2007, sp. zn. 339/2007 MO T/6. Citovaným usnesením Nejvyšší soud návrhu vyhověl a rozhodl, že se údaje o shora citovaném odsouzení M. B. do evidence Rejstříku trestů České republiky zaznamenají.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud nyní projednávanému návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky nevyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. ledna 2009

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch