11 Tcu 67/2009
Datum rozhodnutí: 16.07.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 67/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Francouzské republiky o povolení průvozu předávaného R. G., a rozhodl v neveřejném zasedání dne 16. července 2009 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se průvoz předávaného R. G., územím České republiky z Estonska do Francie pro účely trestního stíhání pro trestné činy ozbrojené krádeže v organizované skupině podle čl. 311-1, 311-9, 311-13, 311-14, 311-15, 132-71 a 132-75 francouzského trestního zákoníku, zločinného spolčení za účelem spáchání trestného činu podle čl. 450-1, 450-3 a 450-5 francouzského trestního zákoníku a úmyslného násilí ve spolčení za použití zbraně majícího za následek celkovou pracovní neschopnost kratší nebo rovnající se době jednoho týdne podle čl. 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 a 222-48-1 francouzského trestního zákoníku, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného hlavní prokurátorkou při Nejvyšším soudu v Paříži, Francie, dne 4. 6. 2009, č. 0832508102, a žádosti Francouzské republiky podané prostřednictvím Francouzského velvyslanectví v České republice, ze dne 15. 7. 2009.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Francouzská republika požádala dne 15. 7. 2009 prostřednictvím Francouzského velvyslanectví v České republice na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu R. G., územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného hlavní prokurátorkou při Nejvyšším soudu v Paříži, Francie, dne 4. 6. 2009, č. 0832508102, z Estonska k trestnímu stíhání ve Francii pro trestné činy ozbrojené krádeže v organizované skupině podle čl. 311-1, 311-9, 311-13, 311-14, 311-15, 132-71 a 132-75 francouzského trestního zákoníku, zločinného spolčení za účelem spáchání trestného činu podle čl. 450-1, 450-3 a 450-5 francouzského trestního zákoníku a úmyslného násilí ve spolčení za použití zbraně majícího za následek celkovou pracovní neschopnost kratší nebo rovnající se době jednoho týdne podle čl. 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 a 222-48-1 francouzského trestního zákoníku, za které předávanému hrozí maximální trest odnětí svobody v trvání třiceti let. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný R. G. dopustit podle dosud zjištěných skutkových okolností tím, že se jako spolupachatel účastnil následujících skutků: Dne 18. 5. 2007 kolem 17:00 hod. vstoupili dva ozbrojení muži do klenotnictví C., a odcizili 44 kusů hodinek značky CARTIER v celkové hodnotě 500 000 . Dne 19. 3. 2008 kolem 17:30 hod. se dva muži vloupali do klenotnictví A., a pod hrozbou pistole odcizili 81 kusů hodinek značky TUDOR, ROLEX a HERMES, v odhadované ceně 265 000 . Dne 30. 5. 2008 kolem 17:00 hod. dva ozbrojení muži vnikli do klenotnictví R. Q., a odcizili asi sto luxusních hodinek značky IWC, ROLEX a ZÉNITH v odhadované ceně 350 000 . Dne 19. 12. 2008 kolem 18:30 hod. dva ozbrojení muži vnikli do klenotnictví S., a odcizili hodinky značky CARTIER, CHOPARD, FRANK MULLER, CHAUMET, JACOB a CO, poté udeřili prodavače pažbou do hlavy. Škoda byla odhadnuta na více než 300 000 .

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Estonska do Francie za účelem trestního stíhání. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného R. G. územím České republiky pro účely shora uvedeného trestního stíhání, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. července 2009

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch