11 Tcu 67/2002
Datum rozhodnutí: 16.07.2002
Dotčené předpisy:
11 Tcu 67/2002-1

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 16. července 2002 v trestní věci vedené u Policie České republiky, Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, pod sp. zn. ÚDV-39/Vt-2000, v řízení o návrhu na rozhodnutí, zda je JUDr. M. S., vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, podle § 10 odst. 2 tr. ř., t a k t o :

Podle § 131 odst. 1 tr. ř. ve spojení s § 138 tr. ř. se vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. května 2002, sp. zn. 11 Tcu 67/2002, opravuje tak, že

a) ve čtvrtém řádku záhlaví a v prvním řádku výroku tohoto rozhodnutí se slovo M. nahrazuje slovem M. a číslovka 1951 se nahrazuje číslovkou 1915 ,

b) v odůvodnění tohoto rozhodnutí na str. 2, v pátém, šestém a sedmém řádku shora se ve slovech presidenta a president nahrazuje písmeno s písmenem z .

O d ů v o d n ě n í :

Ve vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. května 2002, sp. zn. 11 Tcu 67/2002, a následně v opisech tohoto usnesení došlo k zřejmým nesprávnostem a písařským chybám, když soud jednak v záhlaví a výroku nesprávně označil osobu, o níž podle § 10 odst. 2 tr. ř. rozhodoval, a to jménem M. namísto M. a datem narození 1951 namísto 1915 , a jednak v odůvodnění na str. 2, v pátém, šestém a sedmém řádku shora jsou, v nesouladu s jinými místy odůvodnění, slova prezident a prezidenta psány se s , nikoli se z .

O tom, že v případě identifikace osoby jde skutečně jen o zřejmou nesprávnost, svědčí skutečnost, že usnesení bylo vyhlášeno ve vztahu k osobě JUDr. M. S., nar. 1915 (viz protokol o neveřejném zasedání na č. l. 3 spisu Nejvyššího soudu), tj. shodně s identifikací osoby v předchozím řízení.

Pokud pak jde o písařskou chybu spočívající v nejednotnosti označení hlavy státu v odůvodnění usnesení (tj. jako prezidenta i presidenta), tuto bylo třeba odstranit jeho sjednocením.

Předseda senátu proto tímto zvláštním usnesením opravil podle § 131 odst. 1 tr. ř. ve spojení s § 138 tr. ř. písařské chyby a zřejmé nesprávnosti, k nimž došlo ve vyhotoveních a opisech usnesení tak, aby vyhotovení bylo v naprosté shodě s obsahem usnesení, jak bylo vyhlášeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 16. července 2002

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch